Απόφαση 175700/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4062/2012, είναι αυτά που λαμβάνονται υπόψη:

 

α) για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων ως προς τους εθνικούς στόχους, σύμφωνα και με το άρθρο 1 του νόμου 3468/2006,

 

β) για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το άρθρο 15Α του νόμου 3054/2002,

 

γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών, ιδίως στην περίπτωση που καθορίζονται εγγυημένες τιμές πώλησης για την παραγωγή ενέργειας από βιορευστά,

 

δ) για τους σκοπούς του άρθρου 15Β παράγραφος 5 του νόμου 3054/2002.

 

2. Οι οικονομικοί φορείς που οφείλουν να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας είναι οι εξής:

 

α) Οι φορείς που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας βιοκαυσίμων και βιορευστών της παραγράφου 1 περιπτώσεις α, β και δ, από τις πρώτες ύλες μέχρι την παραγωγή και διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστών, αυτούσιων ή σε μείγμα, στην εγχώρια αγορά, και

 

β) οι φορείς που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων ή βιορευστών της παραγράφου 1 περίπτωση γ, αυτούσιων ή σε μείγμα.

 

3. Οι οικονομικοί φορείς παρέχουν την απόδειξη ότι τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2-5 του άρθρου 20 του νόμου 4062/2012, με τους ακόλουθους τρόπους:

 

α) χρησιμοποιώντας εθελοντικό σχήμα (voluntary scheme/ εθελοντικό σύστημα) για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ή

 

β) σύμφωνα με τους όρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί από την Ένωση και για την οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ή

 

γ) χρησιμοποιώντας εθνικό σύστημα άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Για το σκοπό της απόδειξης ότι τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2-5 του άρθρου 20 του νόμου 4062/2012, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν σύστημα ισοζυγίου μάζας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου.

 

5. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 2 οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4.

 

Ειδικά οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 5 δύνανται, αντί πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4, να κατέχουν πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας του άρθρου 5.

 

Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας δεν καλύπτει την απαίτηση της παραγράφου 4, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να κατέχουν και πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας του άρθρου 5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.