Απόφαση 175700/16

Απόφαση 175700/2016: Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 175700/2016: Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών, (ΦΕΚ 1212/Β/2016), 26-04-2016.

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167/Α/2014) σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του νόμου 4305/2014 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 107/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 174/Α/2014) σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 και 45 του νόμου 4305/2014 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 111/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 178/Α/2014) και την υπ' αριθμόν Δ6Α/1058824/ΕΞ2014/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές (ΦΕΚ 865/Β/2014)-(ΦΕΚ 1079/Β/2014) - (ΦΕΚ 1846/Β/2014).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/A/2015).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/A/2015).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ14/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη (ΦΕΚ 2144/B/2015),

 

8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010/C 160/2001 σχετικά με τα εθελοντικά συστήματα και τις προκαθορισμένες τιμές στο πλαίσιο του συστήματος αειφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά,

 

9. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010/C 160/2002 σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του συστήματος αειφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και με τους κανόνες προσμέτρησης για τα βιοκαύσιμα.

 

10. Την απόφαση της Επιτροπής της 12-01-2011 σχετικά με ορισμένα είδη πληροφοριών για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που πρέπει να υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς στα κράτη - μέλη (2011/13/ΕΕ).

 

11. Την έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και είναι αναρτημένη στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (www.ec.europa.eu).

 

12. Τον νόμο 3054/2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 230/Α/2002).

 

13. Τον νόμο 3468/2006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

14. Τον νόμο 4062/2012 Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) (ΦΕΚ 70/Α/2012) και ειδικότερα το άρθρο 21 παράγραφος 6 αυτού.

 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός και αρμόδια αρχή

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας

Άρθρο 4: Πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας

Άρθρο 5: Πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας

Άρθρο 6: Βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

Άρθρο 7: Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας

Άρθρο 8: Δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας

Άρθρο 9: Έλεγχος του κριτηρίου της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 4062/2012

Άρθρο 10: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 11: Παραρτήματα

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 13: Δημοσίευση

 

Παράρτημα Ι: Χαρακτηριστικά συστήματος ισοζυγίου μάζας

Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Βεβαίωσης Συμμόρφωσης με τα Κριτήρια Αειφορίας

Παράρτημα ΙII: Υπόδειγμα Δήλωσης Χαρακτηριστικών Αειφορίας

Παράρτημα ΙV

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14-04-2016

 

Οι Υπουργοί

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.