Απόφαση 175700/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με το πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας αποδεικνύεται η τήρηση συστήματος ισοζυγίου μάζας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4062/2012.

 

Το πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας δεν απαιτείται για τους οικονομικούς φορείς που παρέχουν την απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας με τους τρόπους που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, εφόσον το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που τους έχει χορηγηθεί καλύπτει και την απαίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4062/2012.

 

Οι οικονομικοί φορείς που κατέχουν πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας δύνανται να εκδίδουν τις βεβαιώσεις του άρθρου 6 και να υποβάλουν τη δήλωση του άρθρου 8, υπό την προϋπόθεση ότι η τήρηση των κριτηρίων αειφορίας 2-5 του άρθρου 20 του νόμου 4062/2012 αποδεικνύεται από τους οικονομικούς φορείς που προηγούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα με τους τρόπους της παραγράφου 3 του άρθρου 3, για τις ποσότητες των βιοκαυσίμων ή βιορευστών που διαθέτουν ή καταναλώνουν, αυτούσια ή σε μείγμα.

 

2. Πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας δύναται να χορηγηθεί από τους φορείς πιστοποίησης ισοζυγίου μάζας στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

 

α) φορείς που εισάγουν αυτούσια βιοκαύσιμα ή βιορευστά,

 

β) φορείς που αναμιγνύουν αυτούσια βιοκαύσιμα ή βιορευστά με συμβατά καύσιμα,

 

γ) φορείς που παραλαμβάνουν από την εγχώρια αγορά ή εισάγουν έτοιμο μείγμα βιοκαυσίμων ή βιορευστών με συμβατά καύσιμα, και διαθέτουν το μείγμα στην εγχώρια αγορά,

 

δ) φορείς που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

 

3. α) Με το σύστημα ισοζυγίου μάζας συσχετίζονται οι πληροφορίες των βεβαιώσεων του άρθρου 6 που αφορούν τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, τα οποία οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 2 παραλαμβάνουν, με τα στοιχεία των βεβαιώσεων του άρθρου 6 και της δήλωσης του άρθρου 8 που αφορούν τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά ή καταναλώνουν.

 

β) Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ισοζυγίου μάζας που απαιτούνται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

 

4. Οι φορείς πιστοποίησης ισοζυγίου μάζας:

 

α) Οφείλουν να:

 

i) είναι εξωτερικοί, ήτοι οι έλεγχοι δεν διεξάγονται από τον οικονομικό φορέα και

ii) είναι ανεξάρτητοι, ήτοι οι επαληθευτές είναι ανεξάρτητοι από την ελεγχόμενη δραστηριότητα και δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και

iii) να διαθέτουν γενικές δεξιότητες διενέργειας ελέγχου και ειδικές δεξιότητες ελέγχων, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια.

 

Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις β και γ αποδεικνύονται είτε με διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων προτύπων:

 

i) κατά το πρότυπο ISO 14065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς επικύρωσης και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς χρήση στη διαπίστευση ή σε άλλες μορφές αναγνώρισης, ή

 

ii) κατά το πρότυπο ISO 17065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών,

 

γ) Οφείλουν να διαθέτουν πείρα στη διεξαγωγή ελέγχων, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων προτύπων:

 

i) ISO 19011, το οποίο περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες για επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας ή/και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, ή

 

ii) ISO 14064-3, το οποίο ορίζει προδιαγραφές με κατευθυντήριες οδηγίες για επικύρωση και επαλήθευση των ισχυρισμών περί των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ή

 

iii) ISAE 3000, το οποίο αφορά τις δεσμεύσεις για διασφάλιση πλην των ελέγχων και της εξέτασης ιστορικών οικονομικών στοιχείων.

 

δ) Οι φορείς πιστοποίησης ισοζυγίου μάζας οφείλουν να:

 

i) προσδιορίζουν τις συναφείς δραστηριότητες του οικονομικού φορέα,

 

ii) προσδιορίζουν τα συστήματα και τη συνολική οργάνωση του οικονομικού φορέα με γνώμονα την τήρηση του συστήματος ισοζυγίου μάζας και εξακριβώνει την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών συστημάτων ελέγχου,

 

iii) καθορίζουν εύλογο επίπεδο διασφάλισης (παράβαλε ISEA 3000) με γνώμονα το είδος και την πολυπλοκότητα του οικονομικού φορέα,

 

iv) αναλύουν τους κινδύνους που θα μπορούσαν να συνεπάγονται ουσιώδεις ανακρίβειες, με βάση τις επαγγελματικές γνώσεις του και τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο οικονομικός φορέας,

 

ν) καταρτίζουν πρόγραμμα επαλήθευσης, το οποίο αντιστοιχεί στην ανάλυση κινδύνων, καθώς και στο πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και στο οποίο καθορίζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα,

 

vi) εκτελούν το πρόγραμμα επαλήθευσης συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις καθορισμένες μεθόδους δειγματοληψίας καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο, στα οποία βασίζει το πόρισμα της επαλήθευσης,

 

vii) πριν καταλήξουν στο οριστικό πόρισμα της επαλήθευσης, ζητούν από τον οικονομικό φορέα να συμπληρώσει τα ενδεχόμενα κενά της διαδρομής ελέγχου, να εξηγήσει διακυμάνσεις ή να αναθεωρήσει ισχυρισμούς ή υπολογισμούς.

 

5. Το πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

i) την ένδειξη Πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας,

 

ii) την επωνυμία του φορέα πιστοποίησης που χορηγεί το πιστοποιητικό,

 

iii) την επωνυμία του οικονομικού φορέα, στον οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό,

 

iv) το/τα στάδιο/α της εφοδιαστικής αλυσίδας που καλύπτονται από το πιστοποιητικό, όπως εισαγωγή βιοκαυσίμων ή βιορευστών αυτούσιων ή σε μείγμα, ανάμειξη με συμβατά καύσιμα, διάθεση στην τελική κατανάλωση, κατανάλωση,

 

ν) την ημερομηνία έκδοσης και

 

vi) τη διάρκεια ισχύος.

 

6. Οι οικονομικοί φορείς που κατέχουν πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας υποβάλουν στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο του πιστοποιητικού ή στοιχεία με τα οποία η αρμόδια αρχή μπορεί να έχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό (δικτυακός τόπος, αριθμός μητρώου, κ.λ.π.).

 

Εάν το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή της αγγλικής, υποβάλλεται επίσημη ελληνική μετάφραση του.

 

Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, ο οικονομικός φορέας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή.

 

Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, ο φορέας πιστοποίησης ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή για τους λόγους της ανάκλησης ή της αναστολής ισχύος.

 

Η αρμόδια αρχή τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο οικονομικών φορέων και πιστοποιητικών ισοζυγίου μάζας.

 

7. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) αναρτά στο διαδικτυακό του τόπο μητρώο με τα στοιχεία των φορέων πιστοποίησης τους οποίους έχει διαπιστεύσει για τη χορήγηση πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας.

 

8. Οι φορείς πιστοποίησης ισοζυγίου μάζας αναρτούν στους διαδικτυακούς τους τόπους μητρώο με τα στοιχεία των πιστοποιητικών ισοζυγίου μάζας τα οποία έχουν χορηγήσει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.