Απόφαση 1757/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

1. Γενικός Γραμματέας

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

4. Νομική Υπηρεσία

5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας

6. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

7. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

β) Τμήμα Αστυνόμευσης

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Γραφείο Αγροτικής παραγωγής

β) Γραφείο Αλιείας

γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων

δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

1. Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:

 

α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

 

2. Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

γ) Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής προστασίας και πρασίνου

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Διοικητικής Μέριμνας

β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

γ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Μετανάστευσης

 

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

γ) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

δ) Τμήμα Ταμείου

 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων

β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

γ) Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

 

4. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.