Απόφαση 1757/12

Απόφαση 1757/338/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1757/338/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, (ΦΕΚ 524/Β/2012), 29-02-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 97 και 280.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 και των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 22/1990 και [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την με αριθμό 293/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

6. Την με αριθμό 79/30-12-2011 απόφαση - γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Αιτωλοακαρνανίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 46266/226/2011 διαπιστωτική πράξη, περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του τέως Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την με αριθμό 293/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Διοίκησης - Εποπτείας - Συντονισμός

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 30: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 02-02-2012

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.