Απόφαση 1768/95

Απόφαση 1768/1995: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Νέας Σελεύκειας στις τρεις ζώνες Α - Β - Γ νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1768/1995: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Νέας Σελεύκειας στις τρεις ζώνες Α - Β - Γ νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 443/Δ/1995), 28-06-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Α/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 651/1977.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 και 1772/1988.

 

7. Την με αριθμό 651/1988 (ΦΕΚ 319/Δ/1988) απόφαση με την οποία καθορίστηκαν τα όρια και οι όροι δόμησης του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

8. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Θεσπρωτίας που διατυπώθηκε με το υπ' αριθμόν υπ' αριθμόν 3ο (02-06-1995) θέμα του στο 4/95 πρακτικό.

 

9. Την απόφαση Νομάρχη με αριθμό πρωτοκόλλου 1548/1991 για το θεσμικό πλαίσιο εισφορών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 41/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Σελεύκειας.

 

10. Την εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 1716/1995 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο Πολεοδόμησης και επέκτασης της κοινότητας Νέας Σελεύκειας Νομού Θεσπρωτίας στις Α, Β και Γ Ζώνες σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων αθλοπαιδιών, χώρων για παιδικές χαρές, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικό σχολείο, διοίκησης και εκκλησίας, πολιτιστικές χρήσεις όπως φαίνεται στα 6 διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ηγουμενίτσας και τα οποία συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

 

Β. Εγκρίνουμε όπως διατυπώνονται παρακάτω τους Όρους Δόμησης του οικισμού Νέας Σελεύκειας ως εξής:

 

Όροι Δόμησης

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους του οικισμού καθορίζεται η χρήση:

 

α) Αμιγή κατοικία για τον τομέα Α σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

β) Γενική κατοικία για τον τομέα Β σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

γ) Πολεοδομικού Κέντρου, κεντρικές λειτουργίες πόλης κ.λ.π. σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Τα ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά τομείς ως εξής:

 

Α Ζώνη (Αμιγής Κατοικία)

 

α. Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1. Τα προϋφιστάμενα της δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με όποιο εμβαδόν είναι και ελάχιστο πρόσωπο 5 m.

 

2. Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 250 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

3. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή από τακτοποίηση εφόσον έχουν πρόσωπο 10 m και εμβαδόν 250 m2.

 

γ. Επιπλέον στα οικόπεδα των παραγράφων β)1, β)2 και β)3 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%.

 

ε. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

στ. Μέγιστο ύψος κτιρίου 7.5 m. Όροφοι 2.

 

ζ. Πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίου προαιρετική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 35%.

 

η. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στα πλάγια όρια επιβάλλεται υποχρεωτική απόσταση 2.5 m.

 

θ. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Β Ζώνη (Γενική Κατοικία)

 

α. Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1. Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

2. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

 

γ. Επιπλέον στα οικόπεδα των παραγράφων β)1 και β)2 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα των να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

ε. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

στ. Μέγιστο ύψος κτιρίου 7.5 m. Όροφοι 2.

 

ζ. Πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίου προαιρετική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 35%.

 

η. Τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα εντός του οικοπέδου και όπου δεν εφάπτονται στα πλάγια ή πίσω όρια αφήνεται υποχρεωτικά απόσταση Δ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

θ. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Γ Ζώνη (Πολεοδομικό Κέντρο κ.λ.π.)

 

α. Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση της:

 

1. Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά την δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

2. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 14 m και ελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

 

γ. Στα οικόπεδα των παραγράφων β)1 και β)2 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα των να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

ε. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

ζ. Πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίου προαιρετική κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 35%.

 

η. Τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα εντός του οικοπέδου και όπου δεν εφάπτονται στα πλάγια ή πίσω όρια υποχρεωτικά απόσταση Δ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

θ. Στα κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα επιβάλλεται απόσταση Δ από το ένα πλάγιο όριο του οικοπέδου.

 

ι. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Γενικές διατάξεις (Ισχύουν και στις τρεις Ζώνες)

 

1. Οι εξώστες δέον να απέχουν 1 m από τις γωνίες του κτιρίου όταν αυτό εφάπτεται στα όρια των όμορων οικοπέδων.

 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή απορροφητικού βόθρου.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης σκάλας προς τον πρώτο όροφο υπέρ του ισογείου με την προϋπόθεση:

 

α. Ο χώρος που δημιουργείται κάτω από τη σκάλα να είναι κλειστός.

β. Το πλάτος της να μην ξεπερνά το 1.5 m.

γ. Να εφάπτεται στο κτίριο στο μεγαλύτερο τμήμα του αναπτύγματος.

δ. Οι εξωτερικές κλίμακες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης αλλά προσμετρώνται στην κάλυψη.

 

8. Σε μεγάλου όγκου κτίρια επιβάλλεται η διάσπαση των σε ανεξάρτητα κτίρια με μέγιστο όγκο κτιρίου 3.000 m3.

 

9. Άλλες προγενέστερες διατάξεις που αφορούν τον οικισμό και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Νέας Σελεύκειας.

 

Η παρούσα απόφαση με τα συνημμένα διαγράμματα ισχύει από την υπογραφή της από τον Νομάρχη Θεσπρωτίας.

 

Ηγουμενίτσα, 06-06-1995

 

Ο Νομάρχης

 

Όροι Δόμησης

 

Η έκταση του σχεδίου πόλεως Νέας Σελεύκειας χωρίζεται σε τρεις Ζώνες (Α, Β, Γ).

 

Α Ζώνη

 

Τα οικοδομικά τετράγωνα 1 έως και 58.

 

Η χρήση γης της Α Ζώνης καθορίζεται σε Αμιγής Κατοικία του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) (άρθρο 2).

 

α. Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1. Τα προϋφιστάμενα της δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με όποιο εμβαδόν είναι και ελάχιστο πρόσωπο 5 m.

 

2. Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 250 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

3. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή από τακτοποίηση εφόσον έχουν πρόσωπο 10 m και εμβαδόν 250 m2.

 

γ. Επιπλέον στα οικόπεδα των παραγράφων β)1, β)2 και β)3 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%.

 

ε. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

στ. Μέγιστο ύψος κτιρίου 7.5 m. Όροφοι 2.

 

ζ. Πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίου προαιρετική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 35%.

 

η. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στα πλάγια όρια επιβάλλεται υποχρεωτική απόσταση 2.5 m.

 

θ. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Β Ζώνη

 

Τα οικοδομικά τετράγωνα 66 έως και ΟΤ 141.

 

Η χρήση γης καθορίζεται σε Γενική Κατοικία του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) (άρθρο 3).

 

α. Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1. Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

2. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

 

γ. Επιπλέον στα οικόπεδα των παραγράφων β)1 και β)2 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα των να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

ε. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

στ. Μέγιστο ύψος κτιρίου 7.5 m. Όροφοι 2.

 

ζ. Πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίου προαιρετική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 35%.

 

η. Τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα εντός του οικοπέδου και όπου δεν εφάπτονται στα πλάγια ή πίσω όρια αφήνεται υποχρεωτικά απόσταση Δ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

θ. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Γ Ζώνη

 

Τα οικοδομικά τετράγωνα 59 έως και 65.

 

Η χρήση γης της Γ Ζώνης καθορίζεται σε Πολεοδομικά Κέντρα - Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης - Τοπικό Κέντρο Συνοικίας Γειτονιάς. του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) (άρθρο 4).

 

α. Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση της:

 

1. Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά την δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

2. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 14 m και ελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

 

γ. Στα οικόπεδα των παραγράφων β)1 και β)2 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα των να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

ε. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

ζ. Πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίου προαιρετική κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 35%.

 

η. Τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα εντός του οικοπέδου και όπου δεν εφάπτονται στα πλάγια ή πίσω όρια υποχρεωτικά απόσταση Δ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

θ. Στα κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα επιβάλλεται απόσταση Δ από το ένα πλάγιο όριο του οικοπέδου.

 

ι. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Γενικές διατάξεις

 

1. Οι εξώστες δέον να απέχουν 1 m από τις γωνίες του κτιρίου όταν αυτό εφάπτεται στα πλάγια όρια των όμορων οικοπέδων.

 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή απορροφητικού βόθρου.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης σκάλας προς τον πρώτο όροφο υπέρ του ισογείου με την προϋπόθεση:

 

α. Ο χώρος που δημιουργείται κάτω από τη σκάλα να είναι κλειστός.

β. Το πλάτος της να μην ξεπερνά το 1.5 m.

γ. Να εφάπτεται στο κτίριο στο μεγαλύτερο τμήμα του αναπτύγματος.

δ. Οι εξωτερικές κλίμακες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης αλλά προσμετρώνται στην κάλυψη.

 

4. Σε μεγάλου όγκου κτίρια επιβάλλεται η διάσπαση των σε ανεξάρτητα κτίρια με μέγιστο όγκο κτιρίου 3.000 m3.

 

5. Άλλες προγενέστερες διατάξεις που αφορούν τον οικισμό και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν.

 

a.1768.95Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.