Απόφαση 1780/94

Απόφαση 1780/1994: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Πλαταριάς στις δύο Ζώνες Α και Β κοινότητας Πλαταριάς νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1780/1994: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Πλαταριάς στις δύο Ζώνες Α και Β κοινότητας Πλαταριάς νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 640/Δ/1994), 28-06-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Α/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 651/1977.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 και 1772/1988.

 

7. Την με αριθμό 467/1989 με την οποία καθορίστηκαν τα όρια και οι όροι δόμησης του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

8. Την 29/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλαταριάς.

 

9. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Θεσπρωτίας που διατυπώθηκε με το υπ' αριθμόν 3ο (27-01-1994) θέμα του στο 1/1994 πρακτικό του, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο πολεοδόμησης και επέκτασης της κοινότητας Πλαταριάς Νομού Θεσπρωτίας στις Α και Β Ζώνες σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με τον καθορισμό των οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων για παιδικές χαρές, αθλοπαιδιών, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικό σχολείο, διοίκησης και εκκλησίας, πολιτιστικές χρήσεις όπως φαίνεται στα 5 διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ηγουμενίτσας και τα οποία συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

 

Β. Εγκρίνουμε όπως διατυπώνονται παρακάτω τους Όρους Δόμησης του Οικισμού Πλαταριάς ως εξής:

 

Ο οικισμός χωρίζεται σε δύο Ζώνες Α ο υπάρχων οικισμός χωρίς τις επεκτάσεις της οριοθέτησης και Β Ζώνη όλα τα υπόλοιπα.

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους του οικισμού καθορίζεται η χρήση Γενικής Κατοικίας για τους τομείς Α και Β σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Τα ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά τομείς ως εξής:

 

Α. Ζώνη (Γενική Κατοικία)

 

α. Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1. Τα προϋφιστάμενα της δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με όποιο εμβαδόν είχαν και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

2. Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

3. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή από τακτοποίηση, εφόσον έχουν πρόσωπο 10 m και εμβαδόν 300 m2.

 

γ. Επιπλέον στα οικόπεδα των παραγράφων β)1, β)2 και β)3 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%.

 

ε. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

στ. Μέγιστο ύψος κτιρίου 7.5 m - όροφοι 2.

 

ζ. Πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 40%.

 

η. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στα πλάγια όρια επιβάλλεται υποχρεωτική απόσταση 2.5 m.

 

θ. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

1. Επιβάλλεται υποχρεωτικός προέλεγχος πριν την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Για τα πρώτα 1.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.8.
Για τα επόμενα 1.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.6.
Για τα επόμενα 2.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.4.
Για πέραν των 4.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.2.

 

3. Με μέγιστη δυνατότητα: 100 κλίνες.

 

ι. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Β. Ζώνη (Γενική Κατοικία)

 

α. Αρτιότητα:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1. Τα προϋφιστάμενα της δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με όποιο εμβαδόν είχαν και ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

2. Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

3. Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

γ. Επιπλέον στα οικόπεδα των παραγράφων β)1, β)2 και β)3 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

ε. Συντελεστής δόμησης: 0.5.

 

στ. Μέγιστο ύψος κτιρίου: 7.5 m - όροφοι 2.

 

ζ. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 40%.

 

η. Τα κτίρια τοποθετούνται υποχρεωτικά σε απόσταση Δ από τα πλάγια όρια των οικοπέδων (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985). Εξαιρούνται τα κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα.

 

θ. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

1. Επιβάλλεται υποχρεωτικός προέλεγχος πριν την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Για τα πρώτα 1.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.5.
Για τα επόμενα 1.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.3.
Για τα επόμενα 2.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.1.
Για πέραν των 4.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.05.

 

3. Με μέγιστη δυναμικότητα τις 100 κλίνες.

 

ι. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Γενικές Διατάξεις

 

1. Οι εξώστες δέον να απέχουν 1 m από τις γωνιές του κτιρίου.

 

2. Οι οικοδομές καλύπτονται υποχρεωτικά με στέγη η οποία απαγορεύεται να είναι μονόρριχτη.

 

3. Απαγορεύεται απολύτως η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών ως και διαφημιστικών πινακίδων και ηλιακών θερμοσιφώνων πάνω στις στέγες.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή απορροφητικού βόθρου.

 

6. Απαγορεύονται οι επεκτάσεις, εγκαταστάσεις βιομηχανικών, βιοτεχνικών κτιρίων εντός του οικισμού. Επιτρέπεται όμως η επισκευή και συντήρηση των υπαρχόντων.

 

7. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης σκάλας προς τον πρώτο όροφο υπέρ του ισογείου με την προϋπόθεση:

 

α. Ο χώρος που δημιουργείται κάτω από τη σκάλα να είναι κλειστός.

β. Το πλάτος της να μην ξεπερνά το 1.4 m.

γ. Να εφάπτεται στο κτίριο στο μεγαλύτερο τμήμα του αναπτύγματος.

δ. Οι εξωτερικές κλίμακες δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης αλλά προσμετρώνται στην κάλυψη.

 

8. Σε μεγάλου όγκου κτίρια επιβάλλεται η διάσπασή των σε ανεξάρτητα κτίρια με μέγιστο όγκο κτιρίου 2.000 m3.

 

9. Απαιτείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα να σημειώνονται τα υπάρχοντα δένδρα και να κόβονται τα ελάχιστα απαιτούμενα.

 

10. Έχοντας υπόψη τον νόμο 651/1977 άρθρο 12 επιτρέπεται σε όλες τις Ζώνες του οικισμού (Α, Β) η κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων με τους όρους δόμησης που προϋπήρχαν της παρούσας και εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη καταλληλότητα γηπέδου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

11. Άλλες προγενέστερες διατάξεις που αφορούν τον οικισμό και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Πλαταριάς.

 

a.1780.94

 

Η παρούσα απόφαση με τα συνημμένα διαγράμματα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηγουμενίτσα, 13-06-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.