Απόφαση 18008/16

Απόφαση 18008/2016: Κύρωση δασικών χαρτών των Τοπικών Κοινοτήτων Θέρμης και Νέας Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης (άρθρο 19 του νόμου 3889/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 18008/2016: Κύρωση δασικών χαρτών των Τοπικών Κοινοτήτων Θέρμης και Νέας Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης (άρθρο 19 του νόμου 3889/2010), (ΦΕΚ 83/Δ/2016), 06-04-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010), Προστασία Δασών και Δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

 

5. Την 199284/707/2010 (ΦΕΚ 2159/Β/2010) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 115464/154/2011 (ΦΕΚ 525/Β/2011) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αντίστοιχη.

 

6. Το νόμο 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 1, 7, 8, 9, 10, 11/31-10-2012 και 15, 16, 17/18-12-2015 αποφάσεις ΕΠΕΑ.

 

8. Το περιεχόμενο των δασικών χαρτών των Τοπικών Κοινοτήτων Θέρμης και Νέας Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης, που καταρτίστηκε και αναρτήθηκε σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και θεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 34251/2012 απόφαση του Διευθυντή Δασών Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 2 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

Κυρώνουμε

 

Τους δασικούς χάρτες των Τοπικών Κοινοτήτων Θέρμης και Νέας Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ως προς τα τμήματα που περικλείονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, στο συνημμένο διάγραμμα και τον πίνακα (βάση δεδομένων) που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

 

Από τις εκτάσεις που απεικονίζονται σε αυτούς:

 

α. Ως δάση και δασικές είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, εξαιρούνται αυτές που έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εκτός αν αφορούν άλση ή πάρκα και

 

β. Ως δάση και δασικές στην παλαιότερη αεροφωτογράφηση, εξαιρούνται αυτές που έχουν περιληφθεί σε εποικιστικές εκτάσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών Διανομών ως μη δάση και μη δασικές.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός.

 

Οι οριστικοί δασικοί χάρτες τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.18008.16

 

Θεσσαλονίκη, 15-03-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.