Απόφαση 18589/14

Απόφαση 18589/650/2014: Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Κορώνης, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 18589/650/2014: Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Κορώνης, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 163/ΑΑΠ/2014), 22-05-2014.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

6. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 30031/940/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας & Μεσσηνίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4030/2011.

 

7. Την υπ' αριθμόν 14001/876/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης (ΦΕΚ 421/ΑΑΠ/2013).

 

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ως άνω εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας Κορώνης, στην περιοχή όπου εμπίπτει η έκταση του αιτήματος, προβλέπεται χρήση εκπαίδευσης.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 27876/2010 Οδηγία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8576/2013 αίτημα του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

 

11. Την με αριθμό 122/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλου - Νέστορος.

 

12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου τεκμηρίωσης αιτήματος, τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ανάρτησης και υποβολής ενστάσεων (με τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης και δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα, βεβαιώσεις Δημάρχου κ.λ.π.) της πρότασης στον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999)

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16894/2011 βεβαίωση του Δήμου Πύλου - Νέστορος, που βεβαιώνει ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία κατά της 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1892/2010 Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας - Δασαρχείο Καλαμάτας με την οποία χαρακτηρίστηκε η έκταση ως μη δασική.

 

15. Το Πρακτικό No 6/2011 του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μεσσηνίας με το οποίο ομόφωνα εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό στην θέση Σαράντου Δημοτικής Ενότητας Κορώνης.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1126/2012 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΡ1Φ-ΛΨΦ) περί μη απαίτησης υποβολής Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου του θέματος.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 53165/2012 (ΑΔΑ: Β4Σ10-ΜΥΒ) έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 374/2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με το οποίο γνωστοποιούν την θετική τους γνώμη για την ανέγερση σχολικού κτιρίου (Γυμνασίου - Λυκείου) στην θέση του θέματος.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20701/1297/2013 Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Σχεδιασμού Πελοποννήσου.

 

20. Την ομόφωνη θετική ως η εισήγηση γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας - Πρακτικό 4/2013 - θέμα 22 / 2ο της συνεδρίασης, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου πόλης, εκτός ορίων οικισμού εντός των ορίων του ισχύοντος Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου (κοινωφελής χώρος με χρήση εκπαίδευσης), στο γήπεδο εμβαδού 11.654,90 m2 του οποίου τα όρια φαίνονται με πράσινη γραμμή και ορίζονται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, ..., Χ, Ψ, Ω, Α στο συνημμένο πρωτότυπο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Σχεδιασμού Πελοποννήσου.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης στον ως άνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστο Εμβαδόν γηπέδου 4000 m2.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20%
Συντελεστής δόμησης: 0,30
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 8.5 m (Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 2 m.)
Όροφοι: 2
Μέγιστος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης 5
Πλάγιες αποστάσεις: 5 m
Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου μπορούν να κατασκευαστούν υπόστεγα, πέργκολες ή άλλα συστήματα για σκίαση και προφύλαξη των μαθητών από την βροχή καθώς και γήπεδα αθλοπαιδιών χωρίς περιορισμό στις πλάγιες αποστάσεις.
Να εξασφαλισθούν εκτός οδού θέσεις στάθμευσης.
Επιτρέπεται η διάσπαση των κτιρίων.
Για την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται η έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:500 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 14-03-2014

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

a.18589.14Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.