Απόφαση 186/89

Απόφαση 186/1989: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό: Ταμπούρια Κοινότητας Μικρού Περιστερίου νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 186/1989: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό: Ταμπούρια Κοινότητας Μικρού Περιστερίου νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 268/Δ/1989), 09-05-1989.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών όρων δόμησης και όπως τροποποιήθηκαν από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Ανοιχτών Πόλεων που αφορούν την κατηγοριοποίηση και τον προσδιορισμό ορίων του οικισμού.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την 22/1986 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου Μικρού Περιστερίου.

 

6. Την γνωμοδότηση του Δασαρχείου Μετσόβου για τις περιοχές που πρέπει να εξαιρεθούν των ορίων του οικισμού σαν δάση και δασικές εκτάσεις όπως διατυπώθηκε με το 988/1987 έγγραφο.

 

7. Την 4/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

8. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 και του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί αρμοδιότητας επιβολής όρων δόμησης κ.λ.π.

 

9. Την Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για κατάργηση της δημοσίευσης διαγραμμάτων σε ΦΕΚ, αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό του θέματος στις κατηγορίες: Συνεκτικός, Μικρός, Στάσιμος, Αδιάφορος, ούτε περιαστικός, ούτε Παραλιακός, ούτε Τουριστικός.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού του θέματος, όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα περίπου 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί και ειδικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι όροι δόμησης που προβλέπονται στο από 26-09-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 615/Δ/1979) για τους οικισμούς Ζαγορίου.

 

α. Αρτιότητα γηπέδου 500 m2 για τα γήπεδα που βρίσκονται στα όρια του παραπάνω οικισμού.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Καθορίζουμε οικοδομική γραμμή σε απόσταση 40 m από τον άξονα της Εθνικής οδού για τα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο σ' αυτόν.

 

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Ιωαννίνων ώστε να εξασφαλίζεται:

 

α) Η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και

 

β) να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) προεδρικά διατάγματα.

 

5. Το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης κλίμακας περίπου 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση αναρτάται ταυτόχρονα με την υπογραφή στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Ιωαννίνων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 24-03-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.