Προεδρικό διάταγμα 26/9/79

ΠΔ 26-09-1979: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-09-1979: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 615/Δ/1979), 01-11-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεως κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρων 9 και 10 (παράγραφος 2) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 68 (παράγραφοι 1 και 3), 69 (παράγραφοι 1 και 3), 70 (παράγραφος 1), 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5) και 80 (παράγραφοι 1 και 2) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του αυτού ως άνω άρθρου 79 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως αντικαταστάθηκε για της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

4. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

5. Την από 03-08-1978 έκθεση της Διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 569/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Χαρακτηρισμός

Άρθρο 2: Ελάχιστα όρια

Άρθρο 3: Όροι δόμησης Τομέων Α και Β

Άρθρο 4: Σύνθεση - μορφολογικά στοιχεία

Άρθρο 5

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26-09-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.