Απόφαση 18808/15

Απόφαση 18808/6836/2015: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Λάχι Δημοτικής Ενότητας Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 18808/6836/2015: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Λάχι Δημοτικής Ενότητας Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/2015), 07-04-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) που αφορά τον τρόπο καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας έως 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

6. Το από 14-07-1999 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 580/Δ/1999) με το οποίο καθορίζεται ο Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

7. Την απόφαση Νομάρχη Λακωνίας με αριθμό πρωτοκόλλου 3166/1986/1988 που αφορά την ένταξη σε κατηγορίες και καθορισμός ορίων του οικισμού ΛΑΧΙΟΝ της κοινότητας Λαχίου Επιδαύρου Λιμηράς Νομού Λακωνίας με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

 

8. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 32593/2012 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς.

 

9. Την από 30-03-2012 σύμβαση μεταξύ των μελετητών - αναδόχων Φ. Φωτόπουλος, Μ. Τσουγιάννη και Δ. Μηρτσέκης και του Δημάρχου Μονεμβασίας προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη με τίτλο Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Λάχι Δημοτικής Ενότητας Βοιών.

 

10. Την 251/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη με τίτλο Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του Οικισμού Λάχι της Δημοτικής Ενότητας Βοιών.

 

11. Την εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό πρωτοκόλλου 976/13/2014 η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Λακωνίας με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 70946/2014.

 

12. Την γνωμοδότηση υπ' αριθμό 23/πρακτικό 3/2014 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 107/ΠΕ2014/2015 διαβιβαστικό τους σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτούν ομόφωνα και κάνουν δεκτή την εισήγηση της προηγούμενης παραγράφου προσθέτοντας στο χρώμα των κουφωμάτων και το χρώμα καφέ.

 

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την τεκμηρίωση των μελετητών υπήρχε αδυναμία εφαρμογής των όρων και περιορισμών δόμησης λόγω έλλειψης ορισμένων υλικών αλλά και αδυναμία κάλυψης νεότερων απαιτήσεων της τεχνικής επιστήμης. Μετά την τεκμηρίωση των προτεινόμενων αλλαγών συντάχθηκε από τους μελετητές νέο Δελτίο Αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπεριλαμβάνεται στην Τεχνική έκθεση της μελέτης Τροποποίησης όρων και Περιορισμών δόμησης του Οικισμού Λάχι του Δήμου Μονεμβασίας από Ιούνιο 2012 που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στις 25-07-2012 και παρελήφθη με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 251/2012. Αυτή προτείνει την προσθήκη του χρώματος της ώχρας στους επιτρεπόμενους με το χρώμα άσπρο εξωτερικούς χρωματισμούς, τη χρήση των Ρωμαϊκών κεραμιδιών για την επικάλυψη των στεγών ταυτόχρονα με τα επιβεβλημένα με την απόφαση Νομάρχη με αριθμό 3166/1988 (ΦΕΚ 280/Δ/1988) Βυζαντινά Κεραμίδια και τέλος τη χρήση κουφωμάτων αλουμινίου στον ίδιο χρωματισμό και μορφή με τα επιβεβλημένα ξύλινα κουφώματα, αποφασίζει:

 

Α. Την τροποποίηση ορισμένων από τους καθορισμένους όρους και περιορισμούς δόμησης που επιβλήθηκαν στον οικισμό Λάχι του Δήμου Μονεμβασιάς με την απόφαση Νομάρχη Λακωνίας 3166/1988 (ΦΕΚ 280/Δ/1988). Η τροποποίηση αφορά:

 

Α1. Στον τύπο κεραμιδιών από Βυζαντινό σε Βυζαντινό ή Ρωμαϊκό

Α2. Στους εξωτερικούς Χρωματισμούς από άσπρο σε άσπρο ή ώχρα

Α3. Στα κουφώματα από Ξύλινα σε ξύλινα ή αλουμινίου περσιδωτά ή με καΐτια και θα χρωματίζονται πράσινα ή καφέ.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 09-03-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.