Απόφαση 19068/15

Απόφαση 19068/819/2015: Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παράγραφος 3 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19068/819/2015: Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παράγραφος 3 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα, (ΦΕΚ 878/Β/2015), 19-05-2015.

 

Οι Υπουργοί Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/2015)

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 185/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015).

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 180/Α/2014).

 

8. Την Υ58/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου (ΦΕΚ 253/Β/2015).

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 18145/792/2015 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της ΓΔΟΥ.

 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

 

Η προβλεπόμενη από το πρώτο εδάφιο, της παραγράφου 3, του άρθρου 55, του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) προθεσμία, παρατείνεται έως τις 31-12-2015.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 04-05-2015

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.