Νόμος 4305/14 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των 6 μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.

 

2. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ως καθολικός διάδοχος του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας), χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο του δανείου.

 

3. Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι 31-12-2016 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 19068/819/2015 απόφαση (ΦΕΚ 878/Β/2015), με την υπ' αριθμόν 21559/732/2016 απόφαση (ΦΕΚ 1478/Β/2016).

 

4. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται η υπ' αριθμόν 2575/84/2012 (ΦΕΚ 308/Β/2012) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε άλλη διάταξη νόμου, που ρυθμίζει διαφορετικά τα δάνεια του παρόντος άρθρου.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ανώνυμη εταιρεία, οι φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, μπορούν να αποστέλλουν οι ίδιοι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων και τα ποσά προς πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν της ανωτέρω διασταύρωσης και αποστολής των αναγκαίων στοιχείων από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης στους ανωτέρω φορείς.}

 

6. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης διασταυρώνει τα αρχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων και του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης - Ασφαλιστικής Ικανότητας με τα μητρώα μισθωτών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, το μητρώο μισθωτών του ιδιωτικού τομέα του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και τα στοιχεία του εντύπου Α21 του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Στο πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας των φοιτητών και σπουδαστών, εισάγεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και ακολούθως διασυνδέεται με το μητρώο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων για την παρακολούθηση της διατήρησης της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας των προστατευόμενων μελών των ασφαλισμένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.