Νόμος 4144/13 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Λοιπές διατάξεις σχετικές με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4046/2012, όπως ισχύει, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 7/28-02-2012 (ΦΕΚ 39/Α/2012). Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες.

 

2. Εκκρεμείς δίκες των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας συνεχίζονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται από τα ως άνω καταργηθέντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

3. Για τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων επί των πάσης φύσεως ακινήτων του καταργηθέντος ΟΕΚ που περιέρχονται σε αυτόν, ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή λιμενικό φόρο (άμεσο ή έμμεσο), από κάθε εισφορά και τέλος υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και απολαύει εν γένει όλων ανεξαιρέτως των δικαστικών, διοικητικών και οικονομικών ατελειών και προνομίων του Δημοσίου. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που εισάγουν ειδικότερες ρυθμίσεις, ατέλειες ή απαλλαγές υπέρ του καταργηθέντος ΟΕΚ για τη διαχείριση των ακινήτων του ισχύουν και υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού απαλλάσσεται από την καταβολή κάθε είδους τελών για την εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπραγμάτων δικαιωμάτων του καταργηθέντος ΟΕΚ που περιέρχονται σε αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α/2017).

 

4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η προθεσμία για την άσκηση αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για δικαιώματα που έχουν περιέλθει σε αυτόν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας είναι δώδεκα έτη.}

 

5. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{που η κυριότητά τους ανήκε στους καταργηθέντες Οργανισμούς Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. Για τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος των ακινήτων αυτών, δεν απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη και Μηχανικού όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011.}

 

β. Τα υφιστάμενα κτίρια των Κέντρων Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που έχουν κατασκευαστεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό, αλλά που στερούνται οικοδομικής άδειας, καθώς και τα κτίρια των Κέντρων Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης - Κατάρτι με οικοδομική άδεια στα οποία έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές ή / και αλλαγή χρήσης σε τμήμα τους, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4014/2011, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία ή πρόστιμο.

 

γ. Για την έκδοση και μεταγραφή παραχωρητηρίων διαμερισμάτων οικισμών που ανήκαν στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ή για μεταβιβάσεις κτιρίων που ανήκαν στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή κτιρίων που ανήκαν στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, εφαρμόζεται η εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011. Επίσης δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 6 του νόμου 3661/2008 και του άρθρου 2 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β/2010) στις περιπτώσεις μισθώσεων ή μεταβιβάσεων κτιρίων του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ή του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 

6. Το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4046/2012 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

7. Η ως άνω μεταφορά για όλες τις συνέπειες της παραγράφου 6 λογίζεται ότι επήλθε αυτοδικαίως από 14-02-2012.

 

8. α. Η μετοχή της Ολυμπιακό Χωριό Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23-07-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 15266/1226/2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περιέρχεται από τις 14-02-2012, ημερομηνία κατάργησης των Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμού Εργατικής Εστίας, άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

β. Η εκκαθάριση της Ολυμπιακό Χωριό Ανώνυμη Εταιρεία παρατείνεται από τη λήξη της, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης μέχρι τις 31-12-2019.

 

γ. Ο νέος εκκαθαριστής της Ολυμπιακό Χωριό Ανώνυμη Εταιρεία διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ως μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.