Απόφαση 19079/91

Απόφαση 19079/Π-711/1991: Επιβολή τετράμετρης λωρίδας υποχώρησης των υπό ανέγερση νέων οικοδομών από το όριο της ιδιοκτησίας τους, μέσα στα όρια του οικισμού προ 1923 στην Κοινότητα της Άνοιξης Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19079/Π-711/1991: Επιβολή τετράμετρης λωρίδας υποχώρησης των υπό ανέγερση νέων οικοδομών από το όριο της ιδιοκτησίας τους, μέσα στα όρια του οικισμού προ 1923 στην Κοινότητα της Άνοιξης Αττικής, (ΦΕΚ 772/Δ/1991), 05-11-1991.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1599/1986 περί σχέσεων Κράτους - Πολίτη κ.λ.π.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος γ.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

5. Το από 02-03-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 138/Δ/1981) και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 6.

 

6. Την με αριθμό 35246/3338/1976 απόφαση Αναπληρωτή Νομάρχη (ΦΕΚ 370/Δ/1976) περί καθορισμού ορίων του οικισμού Παλαιού Μπογιατίου της Κοινότητας Ανοίξεως Αττικής νομίμως προϋφιστάμενου του έτους 1923.

 

8. Την υπ' αριθμόν 2796/241/1977 απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη (ΦΕΚ 24/Δ/1977) περί καθορισμού των ορίων του οικισμού Αγίων Αγγέλων (Φασίδερι) Κοινότητας Ανοίξεως, νομίμως προϋφιστάμενου του έτους 1923.

 

9. Την υπ' αριθμόν 42/1991 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Ανοίξεως.

 

10. Την από 12-09-1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (συνεδρία 29η, πράξη 25η), αποφασίζουμε:

 

Οι υπό ανέγερση νέες οικοδομές ανεξάρτητα από το εμβαδόν της ιδιοκτησίας να τοποθετούνται 4 m τουλάχιστον από το όριο της ιδιοκτησίας που έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.

 

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 30-09-1991.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.