Απόφαση 19826/91

Απόφαση 19826/Π692/1991: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Πικερμίου νομού Αττικής, με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19826/Π692/1991: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Πικερμίου νομού Αττικής, με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 677/Δ/1991), 03-10-1991.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985): Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987): Τροποποίηση των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

3. Τις διατάξεις του από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989): Τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 706/1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής με συνημμένο σχεδιάγραμμα της περιοχής, στο οποίο φαίνονται οι περιοχές που εμπίπτουν τις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου 998/1979.

 

6. Τις με αριθμούς 17/1989 και 49/1989 κοινοτικού Συμβουλίου και του συνημμένους στην τελευταία πίνακες ενστάσεων, σύμφωνα με τις οποίες έγινε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία στην κοινότητα (ανάρτηση).

 

7. Την από 20-06-1991 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής που αφορά το θέμα της παρούσας απόφασης.

 

8. Την 04-07-1991 γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Συνεδρία 25η, Πράξη 16η), στην οποία το Συμβούλιο γνωμοδοτεί σύμφωνα με την εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

Ι. Την κατηγοριοποίηση του οικισμού Πικερμίου ως:

 

Περιαστικού, ως προς τη θέση του στο χώρο,
Αδιάφορου, ως προς το Βαθμό Προστασίας,
Δυναμικού, ως προς το ρυθμό αύξησης,
Συνεκτικού, ως προς το Βαθμό διασποράς,
Μεσαίου, ως προς το μέγεθος.

 

ΙΙ. Την έγκριση των ορίων του οικισμού Πικερμίου όπως σημειώνονται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση χάρτη σε κλίμακα 1:2.000 και ορίζονται από κλειστή πολυγωνική γραμμή της οποίας οι κορυφές προσδιορίζονται με τους αριθμούς 1 έως 69.

 

ΙΙΙ. Το καθορισμό των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

Για την περιοχή που οριοθετείται ισχύουν:

 

αρτιότητα:

 

ελάχιστο εμβαδόν: 700 m2.
ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

 

Κατά παρέκκλιση, μέσα στα παραπάνω όρια, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα της δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Ειδικοί όροι δόμησης.

 

Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 30% και επικάλυψη με κεραμίδια βυζαντινού τύπου.

 

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες θα ενσωματώνονται στη στέγη. Τμήμα της στέγης εμβαδόν μέχρι και 10 m2 μπορεί να κατασκευαστεί σε οριζόντιο επίπεδο προκειμένου να τοποθετηθεί ηλιακός θερμοσίφωνας.

 

ΙV. Την έγκριση του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την απόφαση αυτή με υποχρεωτική την επιβολή στέγης από βυζαντινά κεραμίδια. Οι υπόλοιπες ενδείξεις του δελτίου είναι δυνητικές.

 

V. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

Για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας αποφασίζει ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

Η παρούσα απόφαση, το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που την συνοδεύει σε κλίμακα 1:2.000 και δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.19826.91.1

a.19826.91.2

 

Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 20-08-1991

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 28289/Π1003/1991 απόφαση (ΦΕΚ 887/Δ/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.