Απόφαση 28289/91

Απόφαση 28289/Π1003/1991: Ανάκληση της 19826/Π692/1991 προγενέστερης απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 677/Δ/1991), περί καθορισμού ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης του Οικισμού Πικερμίου νομού Αττικής, με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 28289/Π1003/1991: Ανάκληση της 19826/Π692/1991 προγενέστερης απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 677/Δ/1991), περί καθορισμού ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης του Οικισμού Πικερμίου νομού Αττικής, με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 887/Δ/1991), 06-12-1991.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1) και την από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989) τροποποιητικών του.

 

2. Την με αριθμό 19826/Π692/1991 απόφαση (ΦΕΚ 677/Δ/1991), που αναφέρεται στο θέμα.

 

3. Την με αριθμό 36/1991 απόφαση κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου, με την οποία γίνεται προσφυγή κατά της αποφάσεώς μας που αναφέρεται στο θέμα.

 

4. Την από 12-11-1991 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής.

 

5. Την από 14-11-1991 γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (Συνεδρία 37η, πράξη 44η), αποφασίζουμε:

 

Ανακαλούμε τη με αριθμό 19826/Π692/1991 απόφασή μας (ΦΕΚ 677/Δ/1991).

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 14-11-1991.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.