Απόφαση 203027/16

Απόφαση 203027/2016: Τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 203027/2016: Τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 4329/Β/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1 Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 1, 63, 37, 97, 98, 214, 238, 241, 257, 266, 280 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

β) Του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και την πράξη 4/2015 του υπουργικού συμβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

ε)Των άρθρων 5 και 7 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.

 

στ) Του προεδρικού διατάγματος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α//22-4-2005).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 326/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 139/27-12-2016 γνωμοδότηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία διατυπώνονται οι παρατηρήσεις επί της τροποποίησης, εκφράζεται, εν τέλει, η σύμφωνη γνώμη με την προτεινόμενη τροποποίηση - εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού (ΕΔΡΑ)

 

1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης, καθώς και η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, ο έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης ως αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

2. Τη Διεύθυνση Οικονομικού απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

γ. Τμήμα Προμηθειών

δ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

ε. Τμήμα Μισθοδοσίας

στ. Τμήμα Οικονομικής-Λογιστικής Διαχείρισης (Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

ζ. Τμήμα Οικονομικής-Λογιστικής Διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

η. Τμήμα Οικονομικής-Λογιστικής Διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

θ. Τμήμα Οικονομικής-Λογιστικής Διαχείρισης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 

1) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,

 

2) την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις,

 

3) την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους,

 

4) τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών - εντάξεων - μετατάξεων - αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας (όπως ισχύει)

 

γ. Το Τμήμα Προμηθειών (όπως ισχύει)

 

δ. Το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας (όπως ισχύει)

 

ε. Το Τμήμα Μισθοδοσίας Διενεργεί την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και των αιρετών της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας καθώς και την εκκαθάριση δαπανών μετακίνησης των υπαλλήλων και των αιρετών. Μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα οικονομικά στοιχεία συνταξιοδότησης.

 

στ. Το Τμήμα Οικονομικής - Λογιστικής Διαχείρισης (Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) είναι αρμόδιο για:

 

1) τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων,

 

2) τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, την εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Περιφέρειας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,

 

3) την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

4) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,

 

5) τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της περιφέρειας, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

 

ζ, η, θ. Τα τμήματα Λογιστικής - Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, είναι αρμόδια για:

 

1) την εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση πληρωμής δαπανών,

 

2) την εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ανάληψης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού,

 

3) την διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων καθώς και του μητρώου δεσμεύσεων,

 

4) τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας, την εκκαθάριση και την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες από το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώρηση των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,

 

5) την τακτοποίηση των χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ),

 

6) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,

 

7) την σύνταξη του πρωτογενούς αιτήματος άνω των χιλίων (1.000,00) ευρώ.

 

Άρθρο 13: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των περιφερειακών ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας

 

1. Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών-Καστοριάς και Φλώρινας, ανάγονται ιδίως στην συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών τους για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

2. Τις ανωτέρω Διευθύνσεις απαρτίζουν τα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας

β. Τμήμα Προμηθειών

γ. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

 

3. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές τμήματα, ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας. Εκδίδει τις σχετικές ατομικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και τέλος τηρεί το Μητρώο προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται πρωτόκολλο, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα Γραμματείας. Είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας πολίτες, καθώς και για τη χορήγηση της σφραγίδας επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

β. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.

 

Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων. Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

γ. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για την διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας και ιδίως για την διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, για την είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης. Τηρεί φυσικό ταμείο της Περιφερειακής ενότητας και διενεργεί της χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

 

Άρθρο 40: Στελέχωση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στην δημοσιονομική διαχείριση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 69 του νόμου [Ν] 4270/2016 (ΦΕΚ 220/Α/2016).

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης 2/16570/0026/2016 (ΦΕΚ 1381/Β/2016) ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να μεταφέρει τις αρμοδιότητες αυτές σε νόμιμα εξουσιοδοτούμενα από αυτόν όργανα.

 

Σε περίπτωση υποστελέχωσης ή αδυναμίας των οργανικών τμημάτων των περιφερειακών ενοτήτων να διεκπεραιώσουν πλήρως τις ανατιθέμενες από τον παρόντα οργανισμό αρμοδιότητες, αυτές ασκούνται από τα αντίστοιχα τμήματα της Έδρας.

 

Διεύθυνση Οικονομικού (έδρα)

 

1. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

2. Στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

3. Στο Τμήμα Προμηθειών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

4. Στο Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

5. Στο Τμήμα Μισθοδοσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

6. Στο Τμήμα Οικονομικής - Λογιστικής Διαχείρισης (έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού -Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

7. Στα Τμήματα Λογιστικής - Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

Διευθύνσεις Διοικητικού Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων

 

1. Στο Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

2. Στο Τμήμα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.

 

3. Στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού.}

 

Από την τροποποίηση του οργανισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 28-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.