Απόφαση 20592/12

Απόφαση 20592/6524/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 20592/6524/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, (ΦΕΚ 395/Β/2012), 21-02-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 117/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 238 και 280 του νόμου 3852/2010.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 143/2010.

 

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας της Κυβέρνησης όπως κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

8. Την υπ' αριθμόν 630/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 764/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 21/2011 γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Δημοτικών Υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Λέσβου.

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 630/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 764/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, με την οποία ψηφίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 περίπτωση α' του νόμου 4024/2011 και έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο δήμαρχο

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δόμησης

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

Οι αρμοδιότητες της ενότητας Ε ασκούνται σε συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας, Πολιτισμού, και Αθλητισμού.

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 44: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη Δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μυτιλήνη, 07-02-2012

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.