Απόφαση 2101/17

Απόφαση 2101/121194/2017: Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά στην περιοχή πέριξ του αμαξοστασίου του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2101/121194/2017: Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά στην περιοχή πέριξ του αμαξοστασίου του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, (ΦΕΚ 267/Δ/2017), 19-09-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας..

 

4. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) και ειδικότερα την παράγραφο 1, του άρθρου 5, αυτού, σύμφωνα με την οποία Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) και του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση, μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου....

 

6. Την υπ' αριθμόν 4129/1994 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας περί καθορισμού της οριογραμμής του χειμάρρου Ξηριά Νέας Ιωνίας Μαγνησίας από Γέφυρα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, άνωθεν Μελισσάτικων έως Γέφυρα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος πλησίον Νέας Εθνικής Οδού Βόλου -Λάρισας (ΦΕΚ 148/Δ/1994).

 

7. Το υπ' αριθμόν 98278/11-11-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 3607/202579/15-11-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ελεγμένη και θεωρημένη η μελέτη του θέματος.

 

8. Το υπ' αριθμόν 3708/208726/02-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με το οποίο δόθηκαν οδηγίες και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

 

9. Το υπ' αριθμόν 17201/25-04-2017 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 1076/65493/27-04-2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας συμπληρωμένη και εκ νέου ελεγμένη και θεωρημένη η μελέτη του θέματος.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1479/77530/16-05-2017 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 1378/81998/26-05-2017) απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κίνηση διαδικασίας για την εκ νέου οριοθέτηση υδατορέματος Ξηριά στην περιοχή πέριξ του αμαξοστασίου του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 1921/91569/13-06-2017 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 1585/91921/15-06-2017) γνωμοδοτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας επί της μελέτης του θέματος.

 

12. Την υπ' αριθμόν 698/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: ΩΕ9ΖΩ96-ΞΘ9) με την οποία το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τον μερικό επανακαθορισμό της οριογραμμής ρέματος του θέματος.

 

13. Το υπ' αριθμόν 64117/31-07-2017 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 2101/121194/01-08-2017) έγγραφο του Δήμου Βόλου με το οποίο διαβιβάστηκαν όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις.

 

14. Το υπ' αριθμόν 210965/19734/989/20-06-2017 γνωμοδοτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής - Στερεάς Ελλάδας

 

15. Το υπ' αριθμόν 211127/136263/1603/190/03-07-2017 γνωμοδοτικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

 

16. Το υπ' αριθμόν 2713/87538/19-07-2017 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 1585/91921/15-06-2017) έγγραφο του Δασαρχείου Βόλου.

 

και επειδή:

 

1. Η μελέτη του θέματος ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με το άρθρου 3, του νόμου 4258/2014.

 

2. Προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο γνωμοδοτήσεις,

 

3. Με την (10) σχετική αποφασίστηκε η κίνηση της διαδικασίας για την επαναοριοθέτηση του υδατορέματος του θέματος.

 

4. Η Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας επανακαθόρισε επί του σχεδίου τις οριογραμμές τμήματος του υδατορέματος Ξηριά, στην περιοχή πέριξ του Αμαξοστασίου του Δήμου Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1, του νόμου 4258/2014, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη.

 

5. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

 

1. Την επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Ξηριά, στην περιοχή πέριξ του αμαξοστασίου του Δήμου Βόλου όπως αυτές καθορίστηκαν από την Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και αποτυπώνονται με μπλε χρώμα στην από Αύγουστο του 2016 (Αριθμός Σχεδίου 0-1) Οριζοντιογραφία (κλίμακας 1:1000), του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Βασίλειου Παπαζήση (με τις συντεταγμένες των κορυφών τους), το οποίο θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

2. Με την παρούσα τροποποιείται η (6) σχετική Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας καθορισμού της οριογραμμής του χειμάρρου Ξηριά Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, από Γέφυρα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, άνωθεν Μελισσάτικων, έως Γέφυρα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πλησίον Νέας Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας (ΦΕΚ 148/Δ/1994).

 

3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο βάσει της παραγράφου 19, άρθρου 2, του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 110/Α/2010).

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2101.17

 

Λάρισα, 24-08-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.