Απόφαση 23794/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

2. Νομική Υπηρεσία

3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 

1. Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης

2. Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

3. Γραφείο Διαφάνειας

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 

α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής

β) Γραφείο Αλιείας

γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

β) Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

γ) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

δ) Τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

δ) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

ε) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

στ) Τμήμα ΚΕΠ

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.