Απόφαση 23794/15

Απόφαση 23794/1496/2015: Έγκριση της υπ' αριθμόν 45/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα νομού Λακωνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 23794/1496/2015: Έγκριση της υπ' αριθμόν 45/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα νομού Λακωνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, (ΦΕΚ 684/Β/2015), 21-04-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ιδίως των άρθρων 254 και 280.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

4. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 37Α/1987, [ΠΔ] 22/1990 και [ΠΔ] 50/2001 που αφορούν τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 που αφορά το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 και ιδίως των άρθρων 10, 32 παράγραφος 1 και 33 παράγραφος 1.

 

12. Την υπ' αριθμόν 193/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

13. Την υπ' αριθμόν 5639/2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 2162/Β/2011) με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 821/2011 (ΦΕΚ 2975/Β/2011) και 126/2012 (ΦΕΚ 694/Β/2012) αποφάσεις του Δημάρχου Ευρώτα που αφορούν Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Ευρώτα, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011.

 

15. Την υπ' αριθμόν 45/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου:

 

α) η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών να μετονομαστεί σε Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών,

 

β) να καταργηθούν Τμήματα μικρού μεγέθους και να δημιουργηθούν δύο (2) γραφεία στην Οικονομική Υπηρεσία για την ορθότερη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου.

 

γ) να διαγραφούν από τον Οργανισμό οι θέσεις που καταργήθηκαν:

 

I) με το νόμο 4093/2012 (ειδικοί συνεργάτες - επιστημονικοί συνεργάτες - ειδικοί σύμβουλοι)

II) με το νόμο 4172/2013 (Δημοτική Αστυνομία),

ΙΙΙ) με τις υπ' αριθμούς 821/2011 (ΦΕΚ 2975/Β/2011) και 126/2012 (ΦΕΚ 694/Β/2012) αποφάσεις του Δημάρχου Ευρώτα και

IV) είτε λόγω αποχώρησης - συνταξιοδότησης υπαλλήλων,

 

δ) να συμπεριληφθεί στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας η προσωποπαγής θέση αορίστου χρόνου που συστάθηκε από τη μεταφορά προσωπικού της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑ Σκάλας καθώς και μια (1) θέση που δημιουργήθηκε κατόπιν μετάταξης από άλλο Δήμο και

 

ε) στην επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να συμπεριληφθούν και άλλοι κλάδοι του υπηρετούντος προσωπικού.

 

16. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Νομού Λακωνίας που διατυπώνεται στο υπ' αριθμόν 7/2014 πρακτικό του (θέμα 3ο απόφαση 18).

 

17. Το υπ' αριθμόν 2168/2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γνωστοποιείται ότι η εφαρμογή ή όχι του προβαδίσματος των κατηγοριών σε οργανικές μονάδες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 3584/2007, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 45/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα Νομού Λακωνίας που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένη υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών Δήμου Ευρώτα

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Άρθρο 11: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δημοτική Ενότητα Γερονθρών

Άρθρο 12: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δημοτική Ενότητα Έλους

Άρθρο 13: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δημοτική Ενότητα Κροκεών

Άρθρο 14: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δημοτική Ενότητα Νιάτων

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 15: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 17: Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Άρθρο 18: Ειδικές Θέσεις

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 24: Τελικές Διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 06-04-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.