Απόφαση 25448/89

Απόφαση 25448/1989: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Εργατικών κατοικιών Δήμου Μάνδρας νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 25448/1989: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Εργατικών κατοικιών Δήμου Μάνδρας νομού Αττικής, (ΦΕΚ 747/Δ/1989), 22-12-1989.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Το από 03-04-1929 προεδρικό διάταγμα περί Γενικού Πολεοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

5. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

7. Το νόμο 1337/1983 περί επέκτασης των Πολεοδομικών Σχεδίων οικιστικής ανάπτυξης και σχετικές ρυθμίσεις.

 

8. Το νόμο 1512/1985 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των πολεοδομικών διατάξεων.

 

9. Το από [ΒΔ] 08-06-1966 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 89/Δ/1966) περί έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής εργατικών Κατοικιών Δήμου Μάνδρας.

 

10. Την απόφαση (συνεδρίαση με αριθμό 37/1977 του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΦΕΚ 450/Β/1977)) περί συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

11. Τις με αριθμούς 48/1988 και 70/1988 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας.

 

12. Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μάνδρας (ΦΕΚ 162/Δ/1989).

 

13. Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ελευσίνας (ΦΕΚ 518/Δ/1989).

 

14. Την με αριθμό 48/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας.

 

15. Την με αριθμό 70/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας.

 

16. Την με αριθμό 41/1988 (θέμα 12ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 12-12-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.