Απόφαση 2639/96

Απόφαση 2639/1996: Προσδιορισμός επιφανείας κτιρίου, ανάλογα με τη χρήση του, η οποία θα αντιστοιχεί σε 1 απαιτούμενη θέση στάθμευσης στα διοικητικά όρια της πόλεως του Δήμου Βόλου νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2639/1996: Προσδιορισμός επιφανείας κτιρίου, ανάλογα με τη χρήση του, η οποία θα αντιστοιχεί σε 1 απαιτούμενη θέση στάθμευσης στα διοικητικά όρια της πόλεως του Δήμου Βόλου νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 1304/Δ/1996), 11-11-1996.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4 αυτού, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 5, 9 και 11 αυτού.

 

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Π/5053/29-10-1996 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου.

 

3. Την με αριθμό 355/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

4. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

5. Τη γνωμοδότηση με αριθμό 18/31-10-1996, (θέμα 1ο) του Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του νομού Μαγνησίας καθώς και την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών με πρωτόκολλο 2632/31-10-1996, οι οποίες συμφωνούν με την 355/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και

 

6. Τις πολεοδομικές, κυκλοφοριακές, αισθητικές και λοιπές τοπικές συνθήκες της περιοχής του Βόλου και επειδή υπάρχει έντονο πρόβλημα στάθμευσης και για την προστασία του περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Τον καθορισμό της επιφανείας κτιρίου, ανάλογα με τη χρήση του, η οποία θα αντιστοιχεί σε 1 απαιτούμενη θέση στάθμευσης, μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλου σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 355/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

 

1) Για κατοικία 1 θέση στάθμευσης ανά 100 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

2) Για γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια), τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, καταστήματα και γενικά παρεμφερείς χρήσεις 1 θέση στάθμευσης ανά 50 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

3) Για υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών και πολυκαταστήματα 1 θέση στάθμευσης ανά 20 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

4) Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια και γενικά χρήσεις αναψυχής 1 θέση στάθμευσης ανά 50 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

5) Για κέντρα διασκέδασης 1 θέση στάθμευσης ανά 20 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

6) Για χώρους συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες συγκεντρώσεων) κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία), εμπορικές εκθέσεις και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις 1 θέση στάθμευσης ανά 50 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

7) Για νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.λ.π. 1 θέση στάθμευσης ανά 6 κλίνες.

 

8) Για γηροκομεία, άσυλα και παρεμφερείς χρήσεις 1 θέση στάθμευσης ανά 15 κλίνες.

 

9) Για παιδικούς σταθμούς, εκπαιδευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια) στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις 1 θέση στάθμευσης ανά 1 αίθουσα.

 

10) Για ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 1 θέση στάθμευσης ανά 100 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

11) Για γυμναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών, εν γένει αθλητικές εγκαταστάσεις 1 θέση στάθμευσης ανά 200 m2.

 

Στον αριθμό των θέσεων που προκύπτει προστίθεται 1 θέση ανά 15 θέσεις θεατών, εφόσον για τα υπόψη κτίρια ή εγκαταστάσεις προβλέπονται κερκίδες.

 

12) Για συνεργεία αυτοκινήτων 1 θέση στάθμευσης ανά 30 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

13) Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις 1 θέση στάθμευσης ανά 100 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

14) Για αποθήκες χωρίς προθήκες, εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου 1 θέση στάθμευσης ανά 200 m2 επιφανείας κτιρίου.

 

15) Για ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις 1 θέση στάθμευσης ανά 5 κλίνες.

 

16) Για μεγάλα αυτοκίνητα προτείνεται να λαμβάνεται η μικρότερη επιφάνεια κτιρίου σε m2 που αναλογεί σε μια θέση στάθμευσης από τον πίνακα 5 του προεδρικού διατάγματος 350/1996, επειδή έτσι θα προκύπτουν περισσότερες θέσεις στάθμευσης για καλύτερη εξυπηρέτηση των κτιρίων.

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της. Οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ισχύ της παρούσης εκτελούνται ή αναθεωρούνται χωρίς αύξηση όγκου ή επιφανείας ή αλλαγής χρήσης του κτιρίου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Επίσης με τις προϊσχύουσες διατάξεις εκδίδονται, εκτελούνται και αναθεωρούνται χωρίς αύξηση του όγκου ή της επιφανείας ή της αλλαγής χρήσης του κτιρίου και οι άδειες, εφόσον μέχρι την ισχύ της παρούσης απόφασης:

 

α) Έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία με όλα τα σχέδια και δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις για έκδοση αδείας (πλήρης φάκελος).

 

β) Αν η οικοδόμηση έχει συμφωνηθεί μέχρι την ημέρα ενάρξεως της ισχύος της απόφασης με συμβολαιογραφική πράξη και

 

γ) Αν αφορούν ανέγερση κτιρίου για το οποίο έχει προκηρυχτεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βάσει την με αριθμό Ε27960/1665/1970 (ΦΕΚ 648/Β/1970) απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων ή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 5 του νόμου 716/1977.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βόλος, 31-10-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.