Απόφαση 27713/16

Απόφαση 27713/2016: Έγκριση πολεοδόμησης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών (νομού Σερρών) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 27713/2016: Έγκριση πολεοδόμησης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών (νομού Σερρών) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτής, (ΦΕΚ 110/ΑΑΠ/2016), 17-06-2016.

 

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 2745/1999 Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224/Α/1999) όπως το άρθρο 2 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 14 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του νόμου 2984/2002 (ΦΕΚ 15/Α/2002).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 154, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

5. Την υπ' αριθμόν 85695/4966/1991 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών του δήμου Σερρών (νομού Σερρών) (ΦΕΚ 704/Δ/1991), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 4340/1998 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης των Σερρών, του Δήμου Σερρών (νομού Σερρών) (ΦΕΚ 700/Δ/1998) και με την υπ' αριθμόν 2319/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης Έγκριση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2013).

 

6. Το υπ' αριθμόν Φ.914.2/38/Γ/1480/Σ.330/2011 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

 

7. Τα υπ' αριθμούς Φ.900.08/38/461/Σ.119/2004, Φ.900.08/05/95186/Σ.48/2012, Φ.900.08/06/95187/Σ.49/2012 και Φ.900.08/06/95251/2013 έγγραφα της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

8. Τα υπ' αριθμούς 20125/2012 και 5316/2013 έγγραφα του Δασαρχείου Σερρών.

 

9. Το υπ' αριθμόν 34458/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ήδη Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

10. Τα υπ' αριθμούς 2094/2012 και 2786/2012 έγγραφα της ΚΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων αντίστοιχα, καθώς και τα υπ' αριθμούς οίκοθεν 3899/2008 και 1702/2012 έγγραφα της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 866/2011, 135/2013, 354/2013 και 606/2015 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

 

12. Την υπ' αριθμόν 48/9η/07-10-2015 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

13. Τα υπ' αριθμούς 69/2015 και 15/2016 υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-05-2016

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.