Απόφαση 28924/93

Απόφαση 28924/Π-798.1993: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μελισσίων πλην της περιοχής του ρέματος και των οικοδομικών τετραγώνων που έχουν πρόσωπο στο βασικό οδικό δίκτυο (Λεωφόρος Πεντέλης, Χαλανδρίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας, 25 Μαρτίου, 17 Νοέμβρη, Κηφισίας, Παναγή Τσαλδάρη, Ζαΐμη και Λεωφόρος Πηγής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 28924/Π-798.1993: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μελισσίων πλην της περιοχής του ρέματος και των οικοδομικών τετραγώνων που έχουν πρόσωπο στο βασικό οδικό δίκτυο (Λεωφόρος Πεντέλης, Χαλανδρίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας, 25 Μαρτίου, 17 Νοέμβρη, Κηφισίας, Παναγή Τσαλδάρη, Ζαΐμη και Λεωφόρος Πηγής), (ΦΕΚ 1205/Δ/1993), 28-09-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μελισσίων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 47/Δ/1983), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 392/Δ/1991).

 

4. Την υπ' αριθμόν 62556/5073/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 701/Δ/1990) που αφορά το βασικό οδικό δίκτυο.

 

5. Το από 09-12-1961 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 147/Δ/1961) και την 20185/273/1986 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 775/Δ/1986).

 

6. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

7. Την από 30-12-1991 κοινή απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας (ΦΕΚ 69/Δ/1992).

 

8. Την από 05-03-1992 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με θέμα αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Μελισσίων πλην της περιοχής του ρέματος και οικοδομικών τετραγώνων που έχουν πρόσωπο στο βασικό οδικό δίκτυο.

 

9. Την από 16-04-1992 γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και τους πίνακες εκδίκασης ενστάσεων που συνοδεύουν αυτήν (συνεδρία 14η πράξη 2η).

 

10. Την από 12-11-1992 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής με θέμα Τροποποίηση της από 05-03-1992 εισήγησης γραφείου ΕΠΑ λόγω β' ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης σχεδίου του Δήμου Μελισσίων.

 

11. Την από 14-01-1993 γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής και τους πίνακες εκδίκασης ενστάσεων που συνοδεύουν αυτήν (συνεδρία 2η πράξη 1η).

 

12. Την από 26-04-1993 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής με θέμα Τροποποίηση της από 05-03-1992 και από 12-11-1992 εισήγησης γραφείου ΕΠΑ, λόγω επανάληψης διαδικασίας της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης σχεδίου του Δήμου Μελισσίων.

 

13. Την από 10-06-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής με τους πίνακες εκδίκασης των ενστάσεων που συνοδεύουν αυτήν (συνεδρία 20η πράξη 4η).

 

14. Την από 09-09-1993 αίτηση θεραπείας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής Βλαχογιάννη Θεόδωρου Μπόζνου Κωνσταντίνου και Σαργέντη Ασπασίας.

 

15. Την από 09-09-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής.

 

16. Τις με αριθμό 251/1990, 44/1991 και 147/1992 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μελισσίων και τα με αριθμό 3330/1992 και 1577/1993 έγγραφα Δήμου Μελισσίων.

 

17. Την υπ' αριθμόν 3947/1993 βεβαίωση Δήμου Μελισσίων σύμφωνα με την οποία για τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή καθώς και οι πινακίδες που την συνοδεύουν να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 17-09-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.