Απόφαση 29069/93

Απόφαση 29069/Π949/1993: Καθορισμός ύψους περιοχής Παπάγου Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29069/Π949/1993: Καθορισμός ύψους περιοχής Παπάγου Αττικής, (ΦΕΚ 42/Δ/1993), 01-02-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα τα άρθρα 1 & 3.

 

5. Την υπ' αριθμόν 89/1992 απόφαση του Δήμου Παπάγου.

 

6. Τα διατάγματα που αφορούν την περιοχή Δήμου Παπάγου και ειδικότερα τα: (ΦΕΚ 19/Δ/1953), (ΦΕΚ 23/Δ/1960), (ΦΕΚ 14/Δ/1962), (ΦΕΚ 182/Δ/1964), (ΦΕΚ 156/Δ/1966), (ΦΕΚ 41/Δ/1967), (ΦΕΚ 139/Δ/11969), (ΦΕΚ 225/Δ/1969) και (ΦΕΚ 389/Δ/1978).

 

7. Τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973.

 

8. Την από 15-10-1992 (συνεδρία 34 πράξη 2) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Τον καθορισμό ύψους 14 m στην περιοχή Δήμου Παπάγου όπως αυτή ορίζεται από τα αναφερόμενα διατάγματα.

 

2. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από της δημοσιεύσεώς της.

 

3. Πλήρης φάκελλοι οικοδομικών αδειών που υποβλήθηκαν μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσης εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 08-01-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.