Απόφαση 295/92

Απόφαση 295/5/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης της περιοχής Καρέα του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Βύρωνα και συγκεκριμένα σε ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 520, 521 και 524 με καθορισμό μεγίστου επιτρεπομένου ύψους 14 m και λόγω pilotis 15 m


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 295/5/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης της περιοχής Καρέα του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Βύρωνα και συγκεκριμένα σε ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 520, 521 και 524 με καθορισμό μεγίστου επιτρεπομένου ύψους 14 m και λόγω pilotis 15 m, (ΦΕΚ 99/Δ/1992), 05-02-1992.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφος 1 εδάφιο β).

 

5. Την υπ' αριθμόν 15 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών, της 28ης συνεδρίασης στις 13-12-1991, αποφασίζουμε:

 

1. α) Εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων δόμησης στην περιοχή Καρέα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Βύρωνα με το καθορισμό μεγίστου επιτρεπομένου ύψους 14 m και λόγω pilotis 15 m σε ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 520, 521 και 524 όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 που συνοδεύει την απόφαση και δημοσιεύεται μαζί της.

 

β) Κατά τα λοιπά να ισχύσουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσης τα ισχύοντα ύψη στις περιπτώσεις υποβολής μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών προ της 20-09-1991 ημερομηνία αναστολής εκδόσεων οικοδομικών αδειών και εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 626/Δ/1991) και εφόσον είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1983) περί τρόπου εκδόσεως αδειών.

 

a.295.92

 

Αθήνα, 16-01-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.