Απόφαση 2985/15

Απόφαση 2985/170954/2015: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Κερασιώτικο, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Νομού Καρδίτσας, στην θέση χωροθέτησης του ΜΥΗΣ Κερασιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2985/170954/2015: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Κερασιώτικο, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Νομού Καρδίτσας, στην θέση χωροθέτησης του ΜΥΗΣ Κερασιάς, (ΦΕΚ 436/Δ/2015), 22-12-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

4. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015)

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

7. Το υπ' αριθμόν 96706/2831/2014 (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 2065/111188/2014) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας / Περιφέρεια Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ελεγμένος και θεωρημένος ο φάκελος οριοθέτησης του υπόψη τμήματος του ρέματος Καριτσιώτη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

8. Την υπ' αριθμόν 5889/60708/2015 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επί της μελέτης του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 1280/75083/2015).

 

9. Την υπ' αριθμόν 3160/165108/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 2985/170954/2015) θετική Γνωμοδότηση του Δασαρχείου Μουζακίου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 2431/135604/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-ΑΣΡ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ΜΥΗΕ, ισχύος 0,79 MW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ABETE που πρόκειται να κατασκευασθεί στο ρέμα Κερασιώτικο στην περιοχή των Δήμου Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν 648/37682/2015 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προς τους γνωμοδοτούντες φορείς και τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1655/97008/2015 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προς την εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ABETE.

 

13. Το υπ' αριθμόν ΕΔ392/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 2797/157552/2015) έγγραφο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ABETE και επειδή:

 

1. Η μελέτη του θέματος ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ((7) σχετικό) σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014.

 

2. Παρήλθε άπρακτο το χρονικό διάστημα του ενός μήνα που ορίζει το άρθρο 3 παράγραφος Α2.3 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), μετά το (11) σχετικό, με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

 

3. Η προτεινόμενη τμηματική οριοθέτηση του ρέματος δεν θα επηρεάσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, αλλά ούτε την αισθητική του τοπίου και προστατεύει επαρκώς το ρέμα ως στοιχείο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Σε κάποια σημεία οι οριογραμμές τοποθετούνται πλησίον της γραμμής πλημμύρας (σε προβολή) λόγω της μεγάλης κλίσης των πρανών και τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές ((7) και (13) σχετικά).

 

4. Η Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ καθόρισε επί του σχεδίου τις οριογραμμές του υδατορέματος, λαμβάνοντας υπό της τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4258/2014, σύμφωνα και με την υποβληθείσα μελέτη.

 

5. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Κερασιώτικου, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Νομού Καρδίτσας, στην θέση χωροθέτησης του ΜΥΗΕ Κερασιάς, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνικών τους γραμμών όπως αυτές καθορίστηκαν από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ και φαίνονται με μπλε χρώμα στο από Μάιο του 2014 Τοπογραφικό Διάγραμμα (κλίμακας 1:500), του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Νικόλαου Β. Γεωργόπουλου που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας / Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2985.15

 

Λάρισα, 01-12-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.