Απόφαση 3038/92

Απόφαση 3038/1992: Επανακαθορισμός ορίων στον οικισμό Κοντάραινας νομού Λευκάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3038/1992: Επανακαθορισμός ορίων στον οικισμό Κοντάραινας νομού Λευκάδας, (ΦΕΚ 136/Δ/1993), 23-02-1993.

 

Ο Νομάρχης Λευκάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3 Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών της Λευκάδας που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές κατά την υπόδειξη των σχετικών προδιαγραφών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 3558/1985 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του νομού Λευκάδας που έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 26/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοντάραινας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 20/14-10-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Την υπ' αριθμόν 12/13-10-1992 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Λευκάδας.

 

9. Το υπ' αριθμόν 2100/1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο ζητείται να εξαιρεθεί από τα όρια του οικισμού τμήμα χαρακτηρισμένο ως δασικό, που εκ παραδρομής είχε τοποθετηθεί στο τμήμα αυτό (εντός του οικισμού).

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Ι. Επανακαθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κοντάραινας νομού Λευκάδας με στοιχεία όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει χαρτών, αεροφωτογραφιών και επί τόπου ελέγχου.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και εμβαδόν αρτιότητας για τον τομέα 1500 m2 και για τον τομέα ΙΙ 2.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

1. Τα κτίρια επικαλύπτονται με τετράρριχτες και δίρριχτες στέγες, από κεραμίδια βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου. Η κλίση της κεραμοσκεπούς στέγης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 33%. Η στέγη δεν μπορεί να προεξέχει από τους τοίχους περισσότερο από 0.3 m εκτός εάν καλύπτει εξώστες ή εισόδους.

 

2. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από πέτρα στο ισόγειο και επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή ή ξυλοκατασκευή στον όροφο ή και εξ ολοκλήρου από οπτοπλινθοδομή. Η επίχριση θα γίνεται με τριπτά ασβεστοτσιμεντοκονιάματα. Για τον χρωματισμό των όψεων χρησιμοποιούνται υδροχρώματα ή πλαστικά χρώματα σε χρωματισμούς όχι έντονους.

 

Όταν η τοιχοποιία είναι λίθινη μπορεί να μείνει και ανεπίχριστη.

 

3. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες - παράθυρα) επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα σε ό,τι αφορά τη θέση, τη μορφή και τις συνηθισμένες αναλογίες και διαστάσεις.

 

Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα, ταμπλαδωτά καρφωτά ή περσιδωτά (γερμανικού ή γαλλικού τύπου) με υαλοστάσια (τζαμιλίκια) που χωρίζονται σε ορθογώνια πλαίσια με την βοήθεια υποδιαιρέσεων (καϊτιών).

 

Τα ανοίγματα των καταστημάτων πρέπει να είναι περιορισμένων διαστάσεων και τα κουφώματα να είναι ανάλογης κατασκευής και με τα ίδια υλικά με τα υπόλοιπα κουφώματα του κτίσματος ή και από σίδερο.

 

Απαγορεύονται οι αλουμινοκατασκευές κάθε είδους.

 

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα κάθε κτιρίου επιβάλλεται να έχουν ενιαίο χρωματισμό.

 

Οι χρωματισμοί των κουφωμάτων πρέπει να γίνονται σε μονόχρωμους τόνους των παραδοσιακών χρωμάτων.

 

4. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο ή σε εσοχή εντός του κτιρίου (πόντζο), οι οποίοι καλύπτονται με στέγη σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα, καθώς και η κατασκευή παραδοσιακών κλειστών εξωστών (λούτζο).

 

Η στέγη του ανοικτού εξώστη αποτελεί φυσική συνέχεια της στέγης του κτιρίου και στηρίζεται πάνω σε κάθετους ξύλινους στυλοβάτες.

 

Οι ανοικτοί εξώστες όταν είναι σε πρόβολο κατασκευάζονται από ξύλο και μπορούν να στηρίζονται σε ξύλινα υποστυλώματα ή και σε ξύλινα κεφαλοκόλονα σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

 

Επίσης από ξύλο κατασκευάζονται και φέρονται στοιχεία της στέγης των ανοικτών εξωστών όπως και τα κιγκλιδώματα που τους περιβάλλουν. Δεν επιτρέπονται γωνιακοί εξώστες σε πρόβολο και εξώστες καθ' όλο το μήκος της όψης. Το πλάτος ανοικτού εξώστη σε πρόβολο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 1.2 m, ενώ το πλάτος κλειστού εξώστη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 0.8 m.

 

Κιγκλιδώματα εξωστών και εξωτερικών κλιμάκων σιδηρά παραδοσιακά ελαιοχρωματισμένα. Περίφραξη με λιθιά ή άλλο παραδοσιακό υλικό. Σε περίπτωση χρωματίσματος θα ακολουθηθούν τα υλικά και οι χρωματισμοί της όψεως.

 

Επί πλέον επιβάλλεται η τήρηση όλων των ενδείξεων του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση και το διάγραμμα που τη συνοδεύουν σε κλίμακα 1:5.000 θα αναρτηθούν επί δεκαπενθήμερο στα γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Λευκάδας αμέσως μετά από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3038.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λευκάδα, 03-11-1992.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.