Απόφαση 3046/72

Απόφαση 3046/1972: Περί επιβολής όρων και περιορισμών δομήσεως στον παλαιό οικισμό Πανοράματος Θεσσαλονίκης τον εκ διανομής του Υπουργείου Γεωργίας το 1938 προελθόντα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3046/1972: Περί επιβολής όρων και περιορισμών δομήσεως στον παλαιό οικισμό Πανοράματος Θεσσαλονίκης τον εκ διανομής του Υπουργείου Γεωργίας το 1938 προελθόντα, (ΦΕΚ 34/Δ/1972), 14-02-1972.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντες υπόψιν:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 7, 9 και 70 αυτού.

 

2. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

Και ιδόντες:

 

1. Την υπ' αριθμόν 101Α/05-10-1971 πράξη γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, τμήματος Νομού Θεσσαλονίκης, δι' ης τούτο γνωμοδοτεί ομοφώνως υπέρ της στο θέμα επιβολής όρων και περιορισμών δομήσεως των προταθέντων υπό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης.

 

2. Την υπ' αριθμόν 81/1971 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πανοράματος, δι' ης και δια τους εν αυτή αναφερομένους λόγους αποφαίνεται υπέρ της διατηρήσεως των ήδη ισχυόντων κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό όρων δομήσεως και της μη αποδοχής των ως άνω προτεινομένων νέων τοιούτων.

 

3. Την υπ' αριθμόν 129/08-12-1971 νέα πράξη γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων τμήματος Νομού Θεσσαλονίκης δι' ης τούτο γνωμοδοτεί και αύθις υπέρ των υπό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης προτεινομένων όρων και περιορισμών δομήσεως.

 

Και επειδή

 

Οι προτεινόμενοι όροι και περιορισμοί δομήσεως αποσκοπούν εις την προστασία του τοπίου και του πρασίνου και εις την διατήρηση του χαρακτήρος κηπουπόλεως του ως άνω προαστίου της πόλεως Θεσσαλονίκης, ήτοι εξυπηρετούν το γενικότερο συμφέρον της περιοχής, αποφασίζομεν:

 

Την επιβολή των κάτωθι όρων και περιορισμών δομήσεως εις τον Οικισμό Πανοράματος Θεσσαλονίκης τον προελθόντα εξ ιδιοκτησιών παραχωρηθεισών υπό του Υπουργείου Γεωργίας το 1938, επικυρωθείσης της οριστικής διανομής αυτών δια της υπ' αριθμόν 79374/18-08-1949 απόφασης Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, βάσει ρυμοτομικού σχεδίου άνευ όρων δομήσεως και συγκεκριμένως εις τα οικοδομικά τετράγωνα 1 έως και 92 αυτού.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Θεσσαλονίκη τη 20-01-1972

 

Ο Νομάρχης

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.