Απόφαση 31173/93

Απόφαση 31173/Π-874/1993: Τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 91 και 92 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μελισσίων νομού Αττικής και χαρακτηρισμός χρήσεως γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 31173/Π-874/1993: Τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 91 και 92 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μελισσίων νομού Αττικής και χαρακτηρισμός χρήσεως γης, (ΦΕΚ 1361/Δ/1993), 08-10-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μελισσίων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 47/Δ/1983), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 392/Α/1991).

 

4. Την υπ' αριθμόν 62556/5073/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 701/Δ/1990), που αφορά το βασικό οδικό δίκτυο.

 

5. Το από 09-12-1961 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 147/Δ/1961) και την 20185/273/1986 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 775/Δ/1986).

 

6. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

7. Την από 30-12-1991 κοινή απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας (ΦΕΚ 69/Δ/1992).

 

8. Την από 05-03-1992 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με θέμα αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Μελισσίων πλην της περιοχής του ρέματος και των οικοδομικών τετραγώνων που έχουν πρόσωπο στο βασικό οδικό δίκτυο.

 

9. Την από 16-04-1992 γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και τους πίνακες εκδίκασης ενστάσεων που συνοδεύουν αυτήν (συνεδρία 14η, πράξη 2η).

 

10. Την από 12-11-1992 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής με θέμα Τροποποίηση της από 05-03-1992 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ λόγω β' ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης σχεδίου του Δήμου Μελισσίων.

 

11. Την από 14-01-1993 γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής και τους πίνακες εκδίκασης ενστάσεων που συνοδεύουν αυτήν (συνεδρία 2η, πράξη 1η).

 

12. Την από 26-04-1993 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής με θέμα Τροποποίηση της από 05-03-1982 και 12-11-1992 εισήγησης γραφείου ΕΠΑ λόγω επανάληψης διαδικασίας της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης σχεδίου Δήμου Μελισσίων.

 

13. Την από 10-06-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής με τους πίνακες εκδίκασης των ενστάσεων που συνοδεύουν αυτήν (συνεδρία 20η, πράξη 4η).

 

14. Την από 09-09-1993 αίτηση θεραπείας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής, Βλαχογιάννη Θεόδωρο, Μπόζνου Κωνσταντίνου και Σαργέντη Ασπασίας.

 

15. Την από 09-09-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (συνεδρία 28η, πράξη 47η).

 

16. Την από 16-09-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (συνεδρία 29η, πράξη 31η).

 

17. Τις με αριθμούς 251/1990, 44/1991 και 147/1992 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μελισσίων και τα με αριθμούς 3330/1992 και 1577/1993 έγγραφα Δήμου Μελισσίων και

 

18. Την υπ' αριθμόν 3947/1993 βεβαίωση Δήμου Μελισσίων, σύμφωνα με την οποία για τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 5

 

Αγία Παρασκευή, 04-10-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.