Απόφαση 3125/87

Απόφαση 3125/1987: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Σχεδίου πόλεως του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3125/1987: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Σχεδίου πόλεως του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας, (ΦΕΚ 903/Δ/1987), 17-09-1987.

 

Ο Νομάρχης Λακωνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β. Του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως όπως συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 3620/1956.

 

γ. Του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 712/1970 (εκτελεστικού του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως κ.λ.π.) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

δ. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα ...

 

2. Την Λ9/1-8/3/1971 κοινή εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχιών.

 

3. Τις διατάξεις του νόμο 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Την 58/1987 (πρακτικό 11/1987) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Μολάων.

 

6. Το υπ' αριθμόν 5 πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Λακωνίας της 24-07-1987 που στο θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης γνωμοδότησε να εγκριθεί η Πολεοδομική μελέτη Αναθεώρησης του Σχεδίου πόλεως Μολάων, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης του Σχεδίου πόλεως των Μολάων συνολικής έκτασης 700 στρεμμάτων όπως φαίνεται στα συνημμένα στην απόφαση 8 σχέδια.

 

2. Την έγκριση του Πολεοδομικού κανονισμού της περιοχής της οποίας εγκρίνεται η Πολεοδομική μελέτη κατά την πιο πάνω παράγραφο ως εξής:

 

Πολεοδομικός Κανονισμός Αναθεώρησης Σχεδίου Πόλεως Μολάων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

a.3125.87

 

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σπάρτη, 27-08-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.