Απόφαση 31/92

Απόφαση ΕΠΑ/31/1992: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Σταφιδοκάμπου με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/31/1992: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Σταφιδοκάμπου με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, (ΦΕΚ 411/Δ/1992), 29-04-1992.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Το νόμο 3200/1955 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 3903/1991 απόφαση Νομάρχη Ηλείας σχετικά με συγκρότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Ηλείας.

 

7. Την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 3/1992 πρακτικό.

 

8. Την υπ' αριθμόν 7/1992 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Σταφιδόκαμπου.

 

9. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 264/1992 έγγραφο Δασαρχείου Αμαλιάδας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Σταφιδόκαμπου, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα κλίμακα 1:2000, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Απόφασης και περικλείονται από τους αριθμούς 1 - 17 και που αναρτήθηκε στο κτήριο της Πολεοδομίας 15 μέρες.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

Αρτιότητα Β - 3 - 2, αδιάφορος πεδινός 1000 m2 όπως αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση στην υπ' αριθμόν 56/1987 απόφαση Νομάρχη.

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Τους όρους δόμησης για τον παραπάνω οικισμό όπως φαίνονται στην καρτέλα που συνοδεύει την κάθε κατηγορία των οικισμών υπ' αριθμόν 56/1987 απόφαση Νομάρχη.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Σταφιδόκαμπου (Β 3 - 2).

 

Εξώστες: Επιφάνεια = 1,80 x 65% x Μήκος όψης.

Ανοίγματα: 40% της επιφάνειας της όψης.

Περίφραξη: Γενικός τρόπος.

Χρώμα: Λευκό και Γκρίζο.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Ηλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.31.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 07-04-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.