Απόφαση 321/90

Απόφαση 321/147/1990: Καθορισμός γραμμής δόμησης και καθορισμός πλάτους δρόμων που δημιουργούνται από κατάτμηση οικοπέδων, σε οικισμούς νομού Μεσσηνίας που ισχύει το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 321/147/1990: Καθορισμός γραμμής δόμησης και καθορισμός πλάτους δρόμων που δημιουργούνται από κατάτμηση οικοπέδων, σε οικισμούς νομού Μεσσηνίας που ισχύει το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), (ΦΕΚ 50/Δ/1990), 05-02-1990.

 

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

2. Την από 17-11-1989 σύμφωνη γνωμοδότηση (6η πράξη) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μεσσηνίας.

 

3. Τις αποφάσεις Νομάρχη Μεσσηνίας για καθορισμό ορίων και όρων δόμησης οικισμών της Μεσσηνίας, σύμφωνα με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε γραμμή δόμησης σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε διεθνείς και εθνικούς δρόμους, που διασχίζουν τους παραπάνω οικισμούς:

 

Η γραμμή δόμησης καθορίζεται ως εξής:

 

Για τους διεθνείς δρόμους: στα 20 m από τον άξονα του δρόμου και όχι λιγότερο των 10 m από τα όρια απαλλοτρίωσής του.

Για τους Εθνικούς δρόμους: στα 15 m από τον άξονα του δρόμου και όχι λιγότερο των 5 m από τα όρια απαλλοτρίωσής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)α της υπ' αριθμόν 5525/1877/1991 απόφασης (ΦΕΚ 649/Δ/1991).

 

2. Καθορίζεται γραμμή δόμησης σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε επαρχιακούς δρόμους που διασχίζουν τους παραπάνω οικισμούς.

 

Η γραμμή δόμησης καθορίζεται στα 10 m από τον άξονα του δρόμου και όχι λιγότερο των 5 m από τα όρια απαλλοτρίωσής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)β της υπ' αριθμόν 5525/1877/1991 απόφασης (ΦΕΚ 649/Δ/1991).

 

3. Καθορίζεται γραμμή δόμησης σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους, καθώς και σε χώρους που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση.

 

Η γραμμή δόμησης καθορίζεται σε 5 m από τον άξονα του δρόμου ή του χώρου που έχει τεθεί σε κοινή χρήση και όχι λιγότερο των 2 m από το όριό του.

 

4. Σε οικόπεδο μεγαλύτερο των 700 m2 το κτίριο τοποθετείται εσώτερα από την ως άνω οριζόμενη γραμμή δόμησης κατά 2.5 m εφόσον το βάθος του οικοπέδου είναι ίσιο ή μεγαλύτερο των 1.7 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)γ της υπ' αριθμόν 5525/1877/1991 απόφασης (ΦΕΚ 649/Δ/1991).

 

5. Απαγορεύεται η δόμηση σε απόσταση 8 m από το όριο απαλλοτρίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

6. Απαγορεύεται η δόμηση σε απόσταση 10 m από τα όρια δασικής έκτασης.

 

7. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων, εάν υπάρχει διαμορφωμένη γραμμή δόμησης, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας οικοδομής η οικοδομική δύναται να τοποθετείται στη διαμορφωμένη γραμμή.

 

Στις δε περιπτώσεις που έχουν ολοκληρωθεί πράξεις απαλλοτρίωσης, ισχύουν οι περιορισμοί που ορίζονται από την απαλλοτριωτέα ζώνη.

 

8. Καθορίζεται τελικό κατώτατο πλάτος 6 m για τους δρόμους που δημιουργούνται μετά την κατάτμηση οικοπέδων.

 

Οι δρόμοι αυτοί πρέπει να παραχωρούνται από τους ιδιοκτήτες σε κοινή χρήση, με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης οι παραπάνω δρόμοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσής τους στο δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού. Γι' αυτό πριν από κάθε κατάτμηση οικοπέδου εντός των ορίων των οικισμών, πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκριση της θέσης των παραπάνω δρόμων από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Μεσσηνίας, με τη θεώρηση του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Για να ελεγχθεί η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας και προκειμένου να χορηγηθεί άδεια οικοδομής, απαιτείται η προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση οικοπέδου (άρτια στον κανόνα ή όχι).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)δ της υπ' αριθμόν 5525/1877/1991 απόφασης (ΦΕΚ 649/Δ/1991).

 

9. Για τον οικισμό Ασπρόχωμα - Χάνια Κουμουνδούρου - Ακοβίτικα, εξακολουθεί να ισχύουν οι περιορισμοί που έχουν καθορισθεί με την 5197/1090/1989 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας.

 

Επιπλέον καθορίζεται γραμμή δόμησης, στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στο δρόμο νέας εισόδου Καλαμάτας.

 

Η γραμμή δόμησης καθορίζεται στα 5 m από το όριο απαλλοτρίωσης του δρόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)ε της υπ' αριθμόν 5525/1877/1991 απόφασης (ΦΕΚ 649/Δ/1991).

 

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

11. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει και για τους οικισμούς της Μεσσηνίας που έχουν ήδη οριοθετηθεί με βάσει τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καλαμάτα, 22-01-1990

 

Ο Νομάρχης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καλαμάτα, 19-08-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.