Απόφαση 5525/91

Απόφαση 5525/1877/1991: Τροποποίηση των αποφάσεων Νομάρχη Μεσσηνίας κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και όρων δόμησης των οικισμών νομού Μεσσηνίας, (σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)) και της 321/147/1990 απόφασης (ΦΕΚ 50/Δ/1990) καθορισμός γραμμής δόμησης και καθορισμός πλάτους δρόμων που δημιουργούνται από κατάτμηση οικοπέδων, σε οικισμούς νομού Μεσσηνίας που ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5525/1877/1991: Τροποποίηση των αποφάσεων Νομάρχη Μεσσηνίας κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και όρων δόμησης των οικισμών νομού Μεσσηνίας, (σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)) και της 321/147/1990 απόφασης (ΦΕΚ 50/Δ/1990) καθορισμός γραμμής δόμησης και καθορισμός πλάτους δρόμων που δημιουργούνται από κατάτμηση οικοπέδων, σε οικισμούς νομού Μεσσηνίας που ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα, (ΦΕΚ 649/Δ/1991), 25-09-1991.

 

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

2. Τις αποφάσεις Νομάρχη Μεσσηνίας με τις οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί και έχουν καθορισθεί τα όρια και οι όροι δόμησης σε οικισμούς της Μεσσηνίας (σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα).

 

3. Την 321/147/1990 (ΦΕΚ 50/Δ/1990) απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας.

 

4. Την από 29-06-1991 σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μεσσηνίας, πρακτικό 20ο / θέμα 8ο, αποφασίζουμε:

 

1. Τροποποιούνται οι αποφάσεις Νομάρχη Μεσσηνίας με αριθμούς πρωτοκόλλου 9568/1987 (ΦΕΚ 216/Δ/1987), 3583/927/1990 (ΦΕΚ 301/Δ/1991) και 3289/1128/1990 (ΦΕΚ 356/Δ/1990) του Νομάρχη Μεσσηνίας οι οποίες αναφέρονται στην Κατηγοριοποίηση, καθορισμό ορίων και όρων δόμησης των οικισμών ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΑΡΙ και ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ αντίστοιχα.

 

Τροποποιείται το άρθρο 3 αυτών, ως προς τον συντελεστή δόμησης και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συντελεστής δόμησης: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.}

 

2. Τροποποιούνται όλες οι αποφάσεις Νομάρχη Μεσσηνίας που αναφέρονται στην κατηγοριοποίηση, καθορισμό ορίων και όρων δόμησης οικισμών νομού Μεσσηνίας σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως έχει τροποποιηθεί να ισχύει.

 

Τροποποιείται το άρθρο 4 ως προς την στέγη και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στέγες: μονόρριχτες 30%, δίρριχτες ή τετράρριχτες 30% - 40%.

 

Επικάλυψη με κεραμίδι γενικά. Προκειμένου για ειδικά κτίρια και κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης, επιτρέπεται η μη επιβολή στέγης μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.}

 

3. Τροποποιείται η 321/147/1990 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 50/Δ/1990) καθορισμός γραμμής δόμησης και καθορισμός πλάτους δρόμων που δημιουργούνται από κατάτμηση οικοπέδων, σε οικισμούς νομού Μεσσηνίας, που ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3)α. Τροποποιείται το εδάφιο β της παραγράφου 1 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η γραμμή δόμησης καθορίζεται ως εξής:

 

Για τους διεθνείς δρόμους: στα 20 m από τον άξονα του δρόμου και όχι λιγότερο των 10 m από τα όρια απαλλοτρίωσής του.

Για τους Εθνικούς δρόμους: στα 15 m από τον άξονα του δρόμου και όχι λιγότερο των 5 m από τα όρια απαλλοτρίωσής του.}

 

3)β. Τροποποιείται το εδάφιο β της παραγράφου 2 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η γραμμή δόμησης καθορίζεται στα 10 m από τον άξονα του δρόμου και όχι λιγότερο των 5 m από τα όρια απαλλοτρίωσής του.}

 

3)γ. Τροποποιείται η παράγραφος 4 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε οικόπεδο μεγαλύτερο των 700 m2 το κτίριο τοποθετείται εσώτερα από την ως άνω οριζόμενη γραμμή δόμησης κατά 2.5 m εφόσον το βάθος του οικοπέδου είναι ίσιο ή μεγαλύτερο των 1.7 m.}

 

3)δ. Τροποποιείται το άρθρο 8 και προστίθεται στο τέλος του το εξής:

 

{Για να ελεγχθεί η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας και προκειμένου να χορηγηθεί άδεια οικοδομής, απαιτείται η προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση οικοπέδου (άρτια στον κανόνα ή όχι).}

 

3)ε. Τροποποιείται το εδάφιο γ του άρθρου 9 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η γραμμή δόμησης καθορίζεται στα 5 m από το όριο απαλλοτρίωσης του δρόμου.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καλαμάτα, 19-08-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.