Απόφαση 3220/16

Απόφαση 3220/Φ.1/1/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση Βελόνας Βροντάδου, του Δήμου Χίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3220/Φ.1/1/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση Βελόνας Βροντάδου, του Δήμου Χίου, (ΦΕΚ 27/Δ/2016), 09-02-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφάλαιο Γ' του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 56 Κεφάλαιο Γ αυτού).

 

3. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

6. Το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

 

6. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Την παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4715/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου για την κατάθεση του φακέλου του έργου του θέματος.

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14898/1293/ΑΦ 6.1.2/2011 έγγραφο πληρότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 363/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την υπόψη οριοθέτηση.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6346/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου για την συμπλήρωση του φακέλου και την υποβολή διορθωμένης Τεχνικής Έκθεσης και Τοπογραφικού Διαγράμματος του τμήματος του υδατορέματος.

 

12. Την από 28-12-2015 αίτηση της Άρτεμης Μπαχά για την υποβολή του με αριθμό πρωτοκόλλου 2607/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2607/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου σύμφωνα με το οποίο το υπόψη έργο δεν εμπίπτει και δεν επηρεάζει κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

 

14. Το γεγονός ότι η παρούσα επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος εμπίπτει στην μεταβατική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) καθότι δεν βρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4258/2014 εκκρεμούσε ο φάκελος στην Υπηρεσία μας.

 

15. Την υπ' αριθμόν 45076/5738/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικού Γραμματέα.

 

16. Το γεγονός ότι με βάση την τελευταία πρόταση του άρθρου 2 της παραπάνω σχετικής απόφασης η υπογραφή της παρούσας ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφασίζει:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση Βελόνας Βροντάδου, του Δήμου Χίου, όπως σημειώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας: 1:100, που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Αντώνη Κακούλας και ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης.

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα θεωρείται και υπογράφεται από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

Για τη βελτίωση της υδραυλικής συμπεριφοράς του ρέματος να πραγματοποιείται ετήσιος καθαρισμός της βλάστησης στην κοίτη και τα πρανή της.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3320.16

 

Πειραιάς, 19-01-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.