Απόφαση 3222/86

Απόφαση 3222/1986: Καθορισμός υψών οικοδομών σε οικισμούς μέχρι 5.000 κατοίκους μετά την ισχύ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 Επαρχίας Τριχωνίδας Μεσολόγγι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3222/1986: Καθορισμός υψών οικοδομών σε οικισμούς μέχρι 5.000 κατοίκους μετά την ισχύ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 Επαρχίας Τριχωνίδας Μεσολόγγι, (ΦΕΚ 908/Δ/1986), 02-10-1986.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Τις διατάξεις του από [ΒΔ] 20-06-1955 βασιλικού διατάγματος περί εξαιρέσεως από της κατά την παράγραφο 1 του νόμου 3200/1955 αρμοδιότητος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 863/1970 περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, όπως τούτο τροποποιήθηκε δια του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 572/1967.

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

5. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

6. Την Λ.7/16/11/1970 κοινή απόφαση των Υπουργών περί οργανώσεως των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Την Λ.9/1-8/1971 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού των Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχιών.

 

8. Την 24712/1248/1982 κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985 άρθρο 9 παράγραφος 8.

 

10. Το 33664/3363/1986 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομοί Αιτωλίας και Ακαρνανίας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 8/1986 (θέμα 4ο) πρακτικό αυτού, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε: α) αριθμητικά τον μέχρι τώρα έμμεσο συντελεστή δόμησης και β) τα ύψη ως εξής:

 

Οικισμός

Συντελεστής δόμησης

Ύψος

1) Καινούργιο

Τομέας Α 1.4

 

 

Τομέας Β 1.2

9 m

2) Πανιτώλιο

Τομέας Α 2.1

 

 

Τομέας Β 1.2

11.9 m

3) Μεγάλη Χώρα

Τομέας Α 2.1

11.9 m

 

Τομέας Β 1.2

9 m

4) Ρουσέικα

Τομέας Α 1.2

 

 

Τομέας Β 0.8

9 m

5) Αγία Βαρβάρα (Παραχωρητήρια)

Τομέας 1.2

9 m

6) Δοκίμι

Τομέας Α 1.2

 

 

Τομέας Β 0.8

9 m

7) Θερμό

Τομέας 1.2

9 m

8) Καλύβια

Τομέας Α 1.4

 

 

Τομέας Β 1.2

9 m

9) Άγιος Γεώργιος Καλυβίων (Παραχωρητήρια)

1.2

9 m

10) Μπαμπαλιό

Κεντρικό Τμήμα 1.2

 

 

Μη Κεντρικό Τμήμα 0.8

9 m

11) Αβώρανη

Τομέας Α 1.8

 

 

Τομέας Β 1) Άρτια κατά κανόνα 0,8

 

 

Τομέας Β 2) Άρτια κατά παρέκκλιση 1.2

10.0 m

12) Καμαρούλα

Τομέας Α 2.1

 

 

Τομέας Β 1.2

10.0 m

13) Κοκκινοπύλια

(Καμαρούλας) 1.2

10.0 m

14) Τριαντέικα

(παραχωρητήρια)

 

 

0.8

9 m

15) Τριαντέικα

1.2

9 m

 

Η επικάλυψη των οικοδομών πέραν του επιτρεπομένου ύψους θα γίνεται με στέγης ύψους το πολύ 2 m εξαιρούμενων των οικισμών Παναιτωλίου, Μεγάλη Χώρα, Ρουσέικα.

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 07-08-1986

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 4728/1986 απόφαση (ΦΕΚ 1279/Δ/1986), με την υπ' αριθμόν 1098/1989 απόφαση (ΦΕΚ 300/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.