Απόφαση 3353/89

Απόφαση 3353/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών Βλαχέρνας, Παχυκαλάμου, Πολύδροσου, Στρογγυλής και Γριμπόβου νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3353/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών Βλαχέρνας, Παχυκαλάμου, Πολύδροσου, Στρογγυλής και Γριμπόβου νομού Άρτας, (ΦΕΚ 491/Δ/1989), 07-08-1989.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών Βλαχέρνας, Παχυκαλάμου, Πολύδροσου, Στρογγυλής και Γριμπόβου νομού Άρτας.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδας.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους παραπάνω μελετητές.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 15/1989, 12/1989, 18/1989, 11/1989 και 22/1989 αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Βλαχέρνας, Παχυκαλάμου, Πολύδροσου, Στρογγυλής και Γριμπόβου αντίστοιχα.

 

6. Την με αριθμόν πρωτοκόλλου 2477/1989 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

7. Την 3/1989 (θέμα 4ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Βλαχέρνας, Παχυκαλάμου, Πολύδροσου, Στρογγυλής και Γριμπόβου νομού Άρτας, όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα με κλίμακα 1:5000 που συντάχθηκαν βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 390/1990 απόφαση (ΦΕΚ 66/Δ/1990).

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

α) Αρτιότητα οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών Βλαχέρνας και Παχυκαλάμου 600 m2.

 

β) Αρτιότητα οικοπέδων εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (όρια σχεδίου διανομής) των οικισμών Πολύδροσου, Στρογγυλής και Γριμπόβου 300 m2.

 

γ) Αρτιότητα οικοπέδων εκτός του συνεκτικού τμήματος και εντός των ορίων των οικισμών Πολύδροσου και Στρογγυλής 600 m2.

 

δ) Αρτιότητα οικοπέδων εκτός του συνεκτικού τμήματος και εντός των ορίων του οικισμού Γριμπόβου 400 m2.

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

α) Για τους ανωτέρω οικισμούς ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης που φαίνονται στα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

β) Στον οικισμό Παχυκαλάμου η γραμμή δόμησης κατά μήκος της κοινοτικής οδού που ορίζεται από τα σημεία 1 και 6 θα απέχει 20 m από τον άξονα της παραπάνω οδού. Εξαιρούνται οι προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Βλαχέρνας στις κατηγορίες περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός, ενδιαφέρον, στάσιμος, συνεκτικός και μεσαίος.

 

Των οικισμών Παχυκαλάμου, Πολύδροσου, Στρογγυλής και Γριμπόβου στις κατηγορίες όχι περιαστικοί, αδιάφοροι, στάσιμοι, συνεκτικοί και μεσαίοι.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.3353.89

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 24-07-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.