Απόφαση 337806/77

Απόφαση 337806/1977: Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητος Ζεφυρίου Νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 337806/1977: Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητος Ζεφυρίου Νομού Αττικής, (ΦΕΚ 397/Δ/1977), 20-10-1977.

 

Ο Νομάρχης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3200/1955 περί Διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα 3620/1956 περί συμπληρώσεως διατάξεων περί Διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1147/1972 περί Διοικήσεως της Μείζονος Πρωτευούσης.

 

4. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 863/1960, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερον και ειδικότερα το νομοθετικό διάταγμα 532/1970 και το εις εκτέλεσιν τούτου βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 712/1970 ως τροποποιήθηκε δια των υπ' αριθμών [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972 βασιλικών διαταγμάτων.

 

5. Την υπ' αριθμόν Λ7/13-1/1972 κοινή απόφαση των Υπουργών παρά τον Πρωθυπουργό Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί οργανώσεως των παρά τη Νομαρχία Αττικής και των Διαμερισμάτων αυτής, Υπηρεσιών αρμοδιότητος Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

6. Την υπ' αριθμόν Λ81177/1967 κοινή απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων περί διατηρήσεως συμβουλίων και επιτροπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμοδιότητος ιδίου Υπουργείου.

 

7. Το υπ' αριθμόν [ΒΔ] 805/1972 βασιλικό διάταγμα περί καθορισμού των, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1147/1972, διατηρουμένων υπέρ του Νομάρχου Αττικής αρμοδιοτήτων επί αντικειμένων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και συστάσεως Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εις την Νομαρχία Αττικής και τα Διαμερίσματα αυτής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1000/1973 απόφαση του Νομάρχου Αττικής περί συγκροτήσεως Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

9. Την υπ' αριθμόν 1323/1977 εξουσιοδοτική απόφαση του Νομάρχου Αττικής.

 

10. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως κ.λ.π. σχεδίων πόλεων και κωμών, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια του υπ' αριθμόν 1018/1971 νομοθετικού διατάγματος.

 

11. Την υπ' αριθμόν 1/1961 εγκύκλιο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ως και την συμπληρωματική ταύτης Ε8/1875 εγκυκλίου του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων.

 

12. Το υπ' αριθμόν Γ2/β/α-Γ2/0/8/16/29-01-1977 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

13. Το υπ' αριθμόν ΕΙ/β-ΕΙ, 16511/1511/02-07-1976 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

14. Το υπ' αριθμόν Ε2/β/26123/2831/1976 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

15. Το υπ' αριθμόν Α6/7/130/1977 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

16. Την σύμφωνον γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (3η πράξις συνεδρίασις 22Α/1977), αποφασίζομεν:

 

1. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιον Ζεφυρίου Αττικής όπως εμφαίνεται εις το διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας Νομαρχίας Αττικής.

 

2. Εγκρίνουμε πρασιές πλάτους ως κατωτέρω:

 

α) 4,00 m εκατέρωθεν της λεωφόρου Σταυρού Ελευσίνας και εις τα επί της περιφερειακής Λεωφόρου οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο.

 

β) 2,50 m εις τις κεντρικές αρτηρίες που έχουν πλάτος τουλάχιστον 12,00 m και όπου προβλέπεται γενικώς πρασιά εις το ρυμοτομικό σχέδιον.

 

3. Εγκρίνουμε όρους δομήσεως ως κατωτέρω:

 

α) Κατά κανόνα:

 

(1) Ελάχιστον πρόσωπον Π = 10,0 m.

Ελάχιστον βάθος Β = 15,0 m.

Ελάχιστον εμβαδόν Ε = 250,0 m2.

(2) Σύστημα δομήσεως συνεχές.

(3) Μεγίστη επιτρεπομένη κάλυψις = 60%.

(4) Μέγιστος επιτρεπόμενες αριθμός ορόφων 3.

(5) Μέγιστος συντελεστής δομήσεως = 1,20.

 

β. Κατά παρέκκλιση (δι' οικόπεδα υφιστάμενα μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσης):

 

Ελάχιστον πρόσωπον Π = 7,0 m.

Ελάχιστον βάθος Β = 8,0 m.

Ελάχιστον εμβαδόν Ε = 120,0 m2.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άνω (2) έως (5).

 

4. Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που αναφέρονται στο συνεχές σύστημα.

 

5. Η εφαρμογή του σχεδίου θα γίνει μετά την έγκριση των πινακίδων υπό κλίμακα 1:500.

 

a.337806.77

 

Η παρούσα, ισχύουσα από της δημοσιεύσεως, δημοσιευθήτω εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 11-10-1977

 

Εντολή Νομάρχη

 

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Νομαρχίας Αττικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.