Απόφαση 350/93

Απόφαση 350/1993: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Συβότων νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 350/1993: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Συβότων νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 563/Δ/1993), 21-05-1993.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίου πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Α/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 651/1977.

 

6. Τις με αριθμούς 649/1988, 469/1989 και 3330/1991 αποφάσεις με τις οποίες καθορίστηκαν τα όρια και οι όροι δόμησης του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 και 1772/1988.

 

8. Την με αριθμό 131/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Συβότων.

 

9. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Θεσπρωτίας που διατυπώθηκε με το υπ' αριθμόν 5/07-10-1992 θέμα 1ο πρακτικό του.

 

10. Την υπ' αριθμόν 1355/1992 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας για την εισφορά σε γη.

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο Πολεοδόμησης και Επέκτασης του οικισμού Συβότων της Κοινότητας Συβότων νομού Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων οδών, Πεζοδρόμων, Κοινοχρήστων Χώρων, Χώρων Αθλοπαιδιών, Χώρων για Παιδικές Χαρές, Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Διοίκησης και Εκκλησίας, Πολιτιστικές Χρήσεις όπως φαίνεται στα 6 διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ηγουμενίτσας και τα οποία συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

 

2. Εγκρίνουμε όπως διατυπώνονται παρακάτω τους Όρους Δόμησης του οικισμού Συβότων ως εξής:

 

Όροι Δόμησης

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους του οικισμού καθορίζεται η χρήση:

 

α) Γενικής κατοικίας για τους τομείς Α και Β σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

β) Αμιγούς κατοικίας για τον τομέα Γ σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Τα ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά τομείς ως εξής:

 

Α' Ζώνη (Γενική Κατοικία)

 

α) Αρτιότητα: Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1: Τα προϋφιστάμενα της δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με όποιο εμβαδόν είχαν και ελάχιστο πρόσωπο 6 m.

 

2: Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

3: Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή από τακτοποίηση εφόσον έχουν πρόσωπο 10 m και εμβαδόν 300 m2.

 

γ) Επιπλέον στα οικόπεδα των παραγράφων α, β)2 και β)3 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα τους να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50%.

 

ε) Συντελεστής δόμησης: 0.70.

 

στ) Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 και μέγιστο ύψος 7.5 m.

 

ζ) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μεγίστη κλίση 40%.

 

η) Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στα πλάγια όρια επιβάλλεται υποχρεωτική απόσταση Δ σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

θ) Οι μελέτες όλων των κατασκευών εγκρίνονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ι) Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

1) Επιβάλλεται υποχρεωτικός προέλεγχος πριν την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

2) Ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Για τα πρώτα 1.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.7.
Για τα επόμενα 1.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.5.
Για τα επόμενα 2.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.3.
Για τα πέραν των 4.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.1.

 

3) Με μεγίστη δυνατότητα: 100 τις κλίνες.

 

ι)α) Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Β' Ζώνη (Γενική κατοικία)

 

α) Αρτιότητα: Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1: Τα προϋφιστάμενα της δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με όποιο εμβαδόν είχαν και ελάχιστο πρόσωπο 6 m.

 

2: Τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

3) Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, εφόσον έχουν πρόσωπο 10 m και εμβαδόν 300 m2.

 

γ) Επιπλέον στα οικόπεδα των παραγράφων α, β)2 και β)3 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα του να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

ε) Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

στ) Μέγιστο ύψος 7.5 m και μέγιστος αριθμός ορόφων 2.

 

ζ) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 40%.

 

η) Τα κτίρια τοποθετούνται υποχρεωτικά σε απόσταση Δ από τα πλάγια όρια των οικοπέδων (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985).

 

Σε οικόπεδα με πρόσωπο μικρότερο ή ίσο των 10 m επιβάλλεται υποχρεωτική απόσταση από το ένα πλάγιο όριό τους.

 

θ) Οι μελέτες όλων των κατασκευών εγκρίνονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ι) Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

1: Επιβάλλεται υποχρεωτικός προέλεγχος πριν την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

2) Ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Για τα πρώτα 1.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.6.
Για τα επόμενα 1.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.4.
Για τα επόμενα 2.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.2.
Για τα πέραν των 4.000 m2 οικοπέδου συντελεστής δόμησης 0.05.

 

3) Με μεγίστη δυνατότητα: 100 τις κλίνες.

 

ι)α) Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

 

Γ' Ζώνη (Αμιγής κατοικία)

 

α) Αρτιότητα: Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1: Τα προϋφιστάμενα της δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με το όποιο εμβαδόν είχαν και ελάχιστο πρόσωπο 6 m.

 

2: Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

γ) Επιπλέον στα οικόπεδα των παραγράφων α, β)2 και β)3 θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα του να εγγράφεται κτίριο με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%.

 

ε) Συντελεστής δόμησης: 0.5.

 

στ) Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 και μέγιστο ύψος 7.5 m.

 

ζ) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.3 m και μέγιστη κλίση 40%.

 

η) Τα κτίρια τοποθετούνται υποχρεωτικά σε απόσταση Δ από τα πλάγια όρια των οικοπέδων (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985).

 

Σε οικόπεδα με πρόσωπο μικρότερο ή ίσο των 10 m επιβάλλεται υποχρεωτική απόσταση από το ένα πλάγιο όριό τους.

 

θ) Οι μελέτες όλων των κατασκευών εγκρίνονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Γενικές διατάξεις

 

1. Τα ανοίγματα κατασκευάζονται σε αναλογίες 1:2 και 1:1.5 αντίστοιχα για πόρτες και παράθυρα.

 

2. Τα κουφώματα δέον να είναι:

 

α) Εξωτερικά δέον να είναι ξύλινα χρωματισμού καφέ (χρώμα ξύλου) ή πράσινο κυπαρισσί.

β) Εσωτερικά (υαλοστάσια) δέον να είναι ξύλινα ή από άλλο υλικό πλην αλουμινίου. Δέον να διαχωρίζονται με καΐτια. Χρωματισμός λευκός ή καφέ (χρώμα ξύλου).

 

3. Οι εξώστες και οι ημιυπαίθριοι χώροι δέον να περιορίζονται εις ένα ή δύο το πολύ ανοίγματα και να μην διατάσσονται σε δύο συνεχόμενες πλευρές του κτιρίου (γωνιακοί).

 

4. Οι ανοικτοί εξώστες δέον να κατασκευάζονται:

 

α) Με μέγιστο πλάτος 1.3 m.

β) Να εκτείνονται το πολύ μέχρι 1 m πέρα από τα ανοίγματα στα οποία αναφέρονται και το μήκος τους να μην ξεπερνά τα 2/3 του μήκους της αντίστοιχης όψης του κτιρίου, απέχοντας συγχρόνως από τις γωνίες του κτιρίου περισσότερο του 1 m.

γ) Να είναι σκεπαστοί. Η υποστήριξη των στεγάστρων να γίνεται με υποστηλώματα ξύλινα, πέτρινα, σιδερένια.

δ) Τα κιγκλιδώματα των εξωστών και ημιυπαίθριων δέον να είναι σιδερένια (χρώματος μαύρου), ή ξύλινα.

 

5. Οι εξώστες δέον να απέχουν τουλάχιστον 1 m από τις γωνίες του κτιρίου.

 

6. Οι οικοδομές καλύπτονται υποχρεωτικά με στέγη η οποία απαγορεύεται να είναι μονόρριχτη σε κτίρια που δεν εφάπτονται στα όρια των οικοπέδων. Στην περίπτωση που εφάπτονται στα όρια να είναι δίρριχτη.

 

7. Απαγορεύεται απολύτως η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών ως και διαφημιστικών πινακίδων και ηλιακών θερμοσιφώνων πάνω στις στέγες.

 

8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

9. Απαγορεύεται η κατασκευή απορροφητικού βόθρου.

 

10. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης κλίμακας προς τον πρώτον όροφο υπέρ του ισογείου με την προϋπόθεση.

 

α) Ο χώρος που δημιουργείται κάτω από τη σκάλα να είναι κλειστός.

β) Να εφάπτεται στο κτίριο το μεγαλύτερο τμήμα του αναπτύγματος.

γ) Το πλάτος της να μην ξεπερνά το 1.4 m.

δ) Το στηθαίο να είναι από κιγκλίδωμα σιδερένιο με κουπαστή, ξύλινο ή κτιστό.

ε) Οι εξωτερικές κλίμακες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης αλλά προσμετρώνται στην κάλυψη.

 

11. Σε μεγάλου όγκου κτίρια επιβάλλεται η διάσπασή των σε ανεξάρτητα κτίρια με μέγιστο όγκο κτιρίου 1.000 m3.

 

12. Απαιτείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα να σημειώνονται τα υπάρχοντα δένδρα και να κόβονται τα ελάχιστα απαιτούμενα.

 

13. Οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου να είναι λίαν απαραίτητες και σε μικρή κατά το δυνατόν κλίμακα.

 

14. Απαγορεύονται οι επεκτάσεις, εγκαταστάσεις βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων εντός του οικισμού. Επιτρέπεται όμως η επισκευή και συντήρηση των υπαρχόντων.

 

15. Έχοντας υπόψη τον νόμο 651/1977 άρθρο 12 επιτρέπεται σε όλες τις Ζώνες Α-Β-Γ του οικισμού η κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων με τους όρους δόμησης που προϋπήρχαν της παρούσας και εφόσον υπάρχει έγκριση καταλληλότητας γηπέδου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

16. Άλλες προγενέστερες διατάξεις που αφορούν τον οικισμό και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Συβότων.

 

Η παρούσα απόφαση με τα συνημμένα διαγράμματα ισχύει από της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.350.93.1

a.350.93.2

 

Ηγουμενίτσα, 12-03-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.