Απόφαση 359075/91

Απόφαση 359075/251/1991: Καθορισμός ορίων οικισμών της νήσου Κύθηρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 359075/251/1991: Καθορισμός ορίων οικισμών της νήσου Κύθηρα, (ΦΕΚ 777/Δ/1991), 05-11-1991.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) περί τροποποίησης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

3. Την με αριθμό 2520/1991 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Δασαρχείου Πειραιά σχετικό με τον οικισμό Μανιτοχωρίου Κοινότητας Κυθήρων.

 

4. Το με αριθμό 301517/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά.

 

5. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη καθορισμού ορίων κάτω των 2.000 κατοίκων Κυθήρων.

 

6. Τις σχετικές αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Κυθήρων στα πλαίσια της τήρησης των συμμετοχικών διαδικασιών.

 

7. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά όπως διατυπώνεται στο πρακτικό με αριθμό 10/1989, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζονται τα όρια των παρακάτω Οικισμών της Νήσου Κύθηρα του Νομού Πειραιά με στοιχεία από 1 έως 1 όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα Π.1-1 σε κλίμακα 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου.

 

Στους Οικισμούς αυτούς επιβάλλονται οι παρακάτω γενικοί και ειδικοί όροι δόμησης. Οι γενικοί όροι δόμησης αφορούν όλους τους οικισμούς ενώ ειδικοί όροι δόμησης επιβάλλονται ανά οικισμό.

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Αρτιότητα οικοπέδων Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο όριο του οικισμού, η αρτιότητα ορίζεται σε Ε = 600 m2. Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Συντελεστής δόμησης Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο νέο όριο των οικισμών ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Κάλυψη οικοπέδου Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 70% της επιφανείας τους.

 

4. Ύψος κτιρίων

 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7.50 m ενώ στις περιπτώσεις που από τους ειδικούς όρους δόμησης επιβάλλεται κατασκευή στέγης, το μέγιστο ύψος της στέγης ορίζεται στο 1.5 m.

 

Υπεράνω του μεγίστου ύψους δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή εκτός από αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

 

Καπνοδόχοι, συμπαγή στηθαία μέχρι ύψους 1.20 m, αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων, η κατασκευή στέγης εφόσον προβλέπεται από τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού, και οι συλλέκτες των εγκαταστάσεων των ηλιακών συστημάτων οι οποίοι κατά το δυνατόν να καλύπτονται από το συμπαγές στηθαίο. Οι συλλέκτες πρέπει να είναι κλειστού κυκλώματος ώστε το δοχείο να μην τοποθετείται ψηλότερα από τις συλλεκτικές επιφάνειες.

 

5. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

6. Σε όλους τους οικισμούς εκτός από τα στοιχεία των ειδικών όρων δόμησης, ο μαντρότοιχος μπορεί να κατασκευάζεται από πέτρα της περιοχής και μπορεί να μείνει ανεπίχριστη.

 

7. Οι καμινάδες, χαρακτηριστικό στοιχείο της κυθηραϊκής αρχιτεκτονικής κατασκευάζονται ογκώδεις κατά τα πρότυπα του νησιού.

 

8. Όλες οι κατασκευές για τις οποίες επιβάλλεται οικοδομική άδεια, ελέγχονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία κρίνει με τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που υπάρχουν για όλους τους οικισμούς.

 

Οικισμός Μανιτοχώρι της Κοινότητας Κυθήρων

 

α) Ο οικισμός ανήκει στις κατηγορίες:

 

α)1: Α2 (Τουριστικός)

α)2: Β3

α)3: Γ2

α)4: Δ2

α)5: Ε1

 

β) στους οικισμούς επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης.

 

Τα κτίρια καλύπτονται με δώμα και η πλάκα επικάλυψης δεν θα προεξέχει στους εξωτερικούς τοίχους.
Οι όψεις επιχρίονται και βάφονται σε λευκό χρώμα.
Οι εξώστες να είναι περιορισμένοι και διασπασμένοι.
Απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες.
Τα στηθαία των ταρατσών να είναι συμπαγή ή ξύλινα ή μεταλλικά κατά τα πρότυπα του γειτονικού οικισμού της Χώρας.
Το ποσοστό των ανοιγμάτων να μην υπερβαίνει το 15%.
Η περίφραξη είναι χαμηλός μαντρότοιχος λευκού η γκρίζου χρώματος.
Τα εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα καρφωτά η ταμπλαδωτά και να είναι βαμμένα σε ένα από τα τρία χρώματα του γειτονικού οικισμού της Χώρας.
Στις ιδιοκτησίες που όριό τους είναι ο επαρχιακός δρόμος, η οίκοθεν γραμμή τοποθετείται τουλάχιστον 4 m μέσα από το όριο του δρόμου.

 

Κοινότητα Κυθήρων

Οικισμός Μανιτοχώρι

 

1. Εκκλησία Παναγιά Κακοπέτρι

 

2. Σπίτι Γαβριήλ Χάρου στο Μανιτοχώρι

 

3. Σπίτι Αντώνη Καλούτση (Οδοντίατρος)

 

4. Οικία Βασιλείου Ν. Νικηφοράκη

 

5. Ιδιοκτησία Ελένης Τσιγγούνη - Τρουλέβα

 

6. Σταυροδρόμι προς Πούρκο

 

7. Στροφή δρόμου εις θέση Ασπρόι

 

8. Οικία Σαμίου Κοτσιφιάνικα

 

9. Σπίτι Εμμανουήλ Χάρου (αεροπόρου)

 

10. Εκκλησία Παναγιά Κακοπέτρι. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

a.359075.91

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 09-10-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.