Προεδρικό διάταγμα 14/2/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους, (ΦΕΚ 181/Δ/1985), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Τροποποιήσεις του άρθρου 4:

 

α. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για οικισμούς μεσαίους και μικρούς, εφόσον τα όρια 500 m και 300 m περιορίζονται σημαντικά λόγω εξαίρεσης των ανωτέρω εκτάσεων, μπορεί τα όρια να επεκταθούν μέχρι τα 800 m, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 

Σε οικισμούς που έχουν καθορισθεί ως στάσιμοι με απόφαση Νομάρχη, σε εφαρμογή διατάξεων του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588/Δ/1982), το όριο τους προσδιορίζεται από ακτίνα 800 m από το κέντρο του οικισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 

Εάν πέρα από τα 800, 500, 300 m υπάρχει τμήμα του οικισμού συνεκτικό ή διάσπαρτο, τότε εάν μεν τούτο βρίσκεται σε επαφή με το όριο του οικισμού, περιλαμβάνεται σ' αυτό. Εάν το παραπάνω συνεκτικό ή διάσπαρτο τμήμα δεν είναι σε επαφή με το όριο του οικισμού, τότε τούτο θεωρείται ότι αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του οικισμού, έξω από το παραπάνω όριό του και εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως τροποποιούνται με το παρόν διάταγμα.}

 

β. Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2Α. Εντός των ορίων οικισμών δεν περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

 

α) Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές.

 

β) Καλυπτόμενες από προεδρικά διατάγματα προστασίας ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

 

γ) Λατομικές ζώνες αδρανών υλικών και περιοχές ασφαλείας πυλώνων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

δ) Εκτάσεις που αποτελούν φυσική κληρονομιά κατά το άρθρο 2 της Σύμβασης για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποίο έχει κυρωθεί με το νόμο [Ν] 1126/1981 (ΦΕΚ 32/Α/1981).

 

ε) Ζώνες πλάτους 200 m από τον άξονα υπεραστικών τμημάτων του βασικού εθνικού δικτύου.

 

στ) Περιοχές γεωλογικά ή εδαφοτεχνικά ακατάλληλες για δόμηση.

 

Β. Επίσης δεν περιλαμβάνονται κατά κανόνα πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, οι εξής εκτάσεις:

 

α) Υψηλής γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγικότητας, καθώς και γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις μεγάλης παραγωγικής σημασίας για τον οικισμό, σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής.        

 

β) Υφιστάμενες ή νομοθετημένες χρήσεις εμφανώς ασυμβίβαστες με τη χρήση κατοικίας κατά το προεδρικό διάταγμα 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

γ) Ζώνες που το πλάτος τους κυμαίνεται:

 

μεταξύ 80 - 120 m από τον άξονα επαρχιακής ή εθνικής οδού εκτός των αναφερομένων στην παραπάνω περίπτωσης ε'.
περί τα 500 m από σημαντικό αρχαιολογικό ή ιστορικό τόπο.
περί τα 50 m από τα όρια βάλτου, χειμάρρου ή από σιδηροδρομική γραμμή.

 

Οι παραπάνω αποστάσεις δεν ισχύουν στις περιπτώσεις όπου μέρος του οικισμού διάσπαρτο ή συνεκτικό εμπίπτει στις ζώνες αυτές.

 

δ) Ζώνες με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα που αναφέρονται με ασφάλεια, υγιεινή, κυκλοφορία.}

 

2. Τροποποίηση του άρθρου 5:

 

α. Η περίπτωση α της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Εντός των ορίων του οικισμού, θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας που μπορεί να κυμαίνεται από 300 μέχρι 2.000 m2. Μέσα στα όρια αυτά μπορεί να ορίζονται τομείς με διαφορετική αρτιότητα οικοπέδων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο τυχόν ιδιαίτερος χαρακτήρας του οικισμού στους τομείς αυτούς.

 

Τα ως άνω εμβαδά οικοπέδων εξειδικεύονται με απόφαση του Νομάρχη, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

Για την εξειδίκευση αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα εμβαδά που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του χαρακτήρα και πολεοδομικού αυτού του οικισμού.}

 

β. Η παράγραφος 2. αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόμησης:

 

α) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 70% της επιφάνειας τους,

 

β) Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων με συντελεστή δόμησης που κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

 

για τα πρώτα 100 m2 επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.60.
για τα επόμενα 100 m2 επιφάνειας ίου οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,80.
για τα επόμενα 100 m2 επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60.
για το πέραν των 300 m2 τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,40. Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια, δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμενου σχεδίου ορίζεται:

 

γ)α) Για τμήμα οικοπέδου το οποίο έχει χαρακτηρίσει χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφέλειας επιφάνειας πέραν των 300 m2 συντελεστής δόμησης 0,80 χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

γ)β) Για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς Επαγγελματικής χρήσης ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

για το πέραν των 300 m2 και μέχρι 2.000 m2 τμήμα οικόπεδο, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.60.
για το πέραν των 2.000 m2 και μέχρι 4.000 m2 τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,50.
για το πέραν των 4.000 m2 τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,40.

 

Και στις περιπτώσεις αυτές τα κτίρια ανεγείρονται χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

γ)γ) Επίσης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, επιτρέπεται η υπέρβαση της στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου, οριζόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων.}

 

γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σύστημα δόμησης.

 

Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2,50 m.

 

Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι 1,00 m. Η απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται 2.50 m τουλάχιστον.}

 

δ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Μέγιστο ύψος κτιρίων.

 

Το μέγιστο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7,50 m. Δύναται με απόφαση του Νομάρχη να ορίζεται κατά περιοχές, αύξηση του παραπάνω μεγίστου ύψους μέχρι τα 8,50 m όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τη διατήρηση του τυχόν ιδιαίτερου χαρακτήρα του οικισμού.

 

β) Το μέγιστο ύφος κτιρίων σε κάθε όψη τους μετράται από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

γ) Σε περίπτωση επιβολής στέγης με ειδικούς όρους δόμησης που εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχη, επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου ύφους μέχρι 2,00 m.

 

δ) Πάνω από το μέγιστο ύφος του κτιρίου δεν επιτρέπεται καμιά κατασκευή, εκτός από αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

 

Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πύργοι ψύξεως και δοχεία διαστολής, θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 26 του νόμου 1577/1985.
Στέγες.
Στηθαία, κιγκλιδώματα ασφάλειας και μόνιμες γλάστρες φυτών που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 26 του νόμου 1577/1985.
Κατασκευές για τη στήριξη φυτών (πέργκολες).
Αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων. Όλες οι παραπάνω κατασκευές πρέπει να αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο.

 

ε) Το ελάχιστο ύφος ορόφου ορίζεται σε 2.40 m.}

 

3. Τροποποιήσεις του άρθρου 6:

 

α. Η παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1)α) Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Εάν δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να τεθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη, έκταση στη συγκεκριμένη θέση για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου συνολικού πλάτους τουλάχιστον 4 m και μέχρι 6 m κατά μήκος των ορίων του οικοπέδου, που να συνδέει το οικόπεδο με το υφιστάμενο σε κοινή χρήση δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού.

 

β) Κατ' εξαίρεση δύναται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού σε οικισμούς τουριστικούς, παραλιακούς και μεγάλους περιαστικούς, που δεν είναι παραδοσιακοί ή αξιόλογοι ή σε τμήματα αυτών να καθορίζεται ότι:

 

Άρτια οικόπεδα για να είναι οικοδομήσιμα πρέπει να έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 2 m μέχρι τον άξονα αυτού στα τμήματα του που εφάπτονται των οικοπέδων. Όπου το πλάτος αυτό υπολείπεται των 2 m, πρέπει με συμβολαιογραφική πράξη να τεθεί σε κοινή χρήση λωρίδα οικοπέδου τόση ώστε να επιτυγχάνεται πλάτος τουλάχιστον 2 m από το πρόσωπο του εναπομένοντος τμήματος του οικοπέδου μέχρι τον άξονα του κοινόχρηστου χώρου. Τα οικόπεδα που απομένουν κατά τα παραπάνω εξακολουθούν να θεωρούνται κατ' εξαίρεση άρτια. Των παραπάνω ρυθμίσεων εξαιρούνται τα τμήματα του οικοπέδου που καταλαμβάνονται από οικοδομές.

 

γ) Επιτρέπεται σε άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα αύξηση της δομήσιμης επιφάνειας τους εφόσον:

 

Τμήμα του οικοπέδου αφήνεται ως ενιαία έκταση κατά μήκος της πρόσοψης του οικοπέδου και παραχωρείται στην Κοινότητα χωρίς αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου. Το τμήμα του οικοπέδου που παραχωρείται πρέπει να είναι κατάλληλο για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και να μην υπερβαίνει τα 1.000 m2.

 

Η παραχώρηση του οικοπέδου εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

Η παραχώρηση γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη νόμιμα μεταγραμμένη και συντάσσεται μετά την έκδοση της απόφασης του Νομάρχη. Η συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ανέγερσης οικοδομής με αυξημένη δόμηση στο εναπομένον μετά την παραχώρηση οικόπεδο, που θεωρείται με τις διαστάσεις που προκύπτουν μετά την ως άνω παραχώρηση έστω και αν είναι μικρότερες από αυτές που ορίζονται με την απόφαση του Νομάρχη κατά οικισμό και περιοχή οικισμού. Η παραχώρηση του οικοπέδου για κοινόχρηστο χώρο συνεπάγεται αύξηση της δομήσιμης επιφάνειας του ως εξής:

 

Η αύξηση υπολογίζεται σε ποσοστό 30% της επιφάνειας του παραχωρούμενου τμήματος οικοπέδου και προστίθεται στη συνολική δομήσιμη επιφάνεια που αντιστοιχεί στο οικόπεδο πριν από την αφαίρεση του παραχωρούμενου τμήματος του. Η κάλυψη του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβεί το 70% της επιφάνειας που απομένει ύστερα από την αφαίρεση του παραχωρούμενου τμήματος του.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 3, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση, της αρμόδιας για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας Αρχής, είναι δυνατόν να προσδιορίζεται η απόσταση αυτή σε ειδικές περιπτώσεις.}

 

γ. Η παράγραφος 6, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε τμήματα με εγκεκριμένο σχέδιο.}

 

4. Τροποποιήσεις του άρθρου 7:

 

α. Η παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν ιδιοκτησία εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός αυτού, τότε στην περίπτωση που το εντός του ορίου τμήμα δεν έχει την αρτιότητα που ορίζεται με την απόφαση του Νομάρχη, θεωρείται ότι εντός του ορίου περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα αυτή.}

 

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, προστίθενται τα εξής:

 

{με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 4 του νόμου 1577/1985.}

 

γ. Η παράγραφος 4, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Επιβάλλεται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων στις περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφέλειας, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κατά την κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως ή και λειτουργίας Δημόσιας Υπηρεσίας.}

 

δ. Στο τέλος της παραγράφου 5, τίθεται η φράση:

 

{όταν δεν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο.}

 

ε. Η παράγραφος 6, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για κτίρια όγκου πάνω από 2.000 m3 πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους, (φυσικού ή διαμορφωμένου), επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα. Εφόσον για λόγους λειτουργικούς του κτιρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, αποφαίνεται για τη μελέτη του κτιρίου η οικεία Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.}

 

στ. Οι παράγραφοι 7, 8 και 13, καταργούνται και οι παράγραφοι 9, 10, 11 και 12, αριθμούνται ως 7, 8, 9 και 10 αντίστοιχα.

 

ζ. Στο τέλος της παραγράφου 12 που αριθμείται ως 10, προστίθεται η λέξη (πυλωτή).

 

5. Τροποποιήσεις του άρθρου 8:

 

α. Η παράγραφος 3.1, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3.1. Οι ειδικοί όροι δόμησης αφορούν κατ' αρχήν όλους τους οικισμούς.}

 

β. Η παράγραφος 3.2, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3.2. Αδιάφοροι οικισμοί: Για την περίπτωση οικισμού ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως αδιάφορος κατά τους ορισμούς του παρόντος δύναται να επιβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης.}

 

6. Τροποποίηση του άρθρου 9:

 

Στην αρχή της παραγράφου 1, οι λέξεις Με την υπογραφή της απόφασης, αντικαθίστανται με τις λέξεις Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης.

 

7. Τροποποίηση του άρθρου 10:

 

Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού των ορίων και κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες και ισχύουν, εκτελούνται ή αναθεωρούνται, χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον είναι ευμενέστερες. Επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν είναι ευμενέστερες, εκδίδονται, εκτελούνται και αναθεωρούνται οι άδειες χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός των προγενέστερων και των νέων διατάξεων και χωρίς αύξηση του ορίου του κτιρίου, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού των ορίων και κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες:

 

α) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση με όλα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή

 

β) έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τα σχέδια του προελέγχου που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ή

 

γ) έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου, σχετική με τη λειτουργικότητα του με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση προϊσχύουσες διατάξεις,

 

δ) αν η οικοδόμηση έχει μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού των ορίων κ.λ.π. συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί με δημόσιο έγγραφο (σύμβαση) ή εάν προβλέπεται με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας,

 

ε) αν αφορούν ανέγερση κτιρίου για το οποίο έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βάσει της με αριθμό [Α] Ε27960/1665/7/1970 (ΦΕΚ 684/Β/1970) απόφασης του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 5 του νόμου 716/1977.

 

2.1. Στην περίπτωση β οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται αν η αίτηση για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά υποβληθεί μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού των ορίων, ενώ στις περιπτώσεις γ, δ και ε η προθεσμία αυτή είναι δύο έτη. Στην πιο πάνω περίπτωση α, οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται, εφόσον δεν τεθεί ο φάκελος στο αρχείο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.