Απόφαση 3713/92

Απόφαση 3713/1992: Επιβολή τετράμετρης λωρίδας υποχώρησης των υπό ανέγερση νέων οικοδομών από το όριο της ιδιοκτησίας τους, μέσα στα όρια του οικισμού προ 1923 στην Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3713/1992: Επιβολή τετράμετρης λωρίδας υποχώρησης των υπό ανέγερση νέων οικοδομών από το όριο της ιδιοκτησίας τους, μέσα στα όρια του οικισμού προ 1923 στην Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Αττικής, (ΦΕΚ 513/Δ/1992), 26-05-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1599/1986 περί σχέσεων Κράτους - πολίτη κ.λ.π.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος γ.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

5. Το από 02-03-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 138/Δ/1981) και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 6.

 

6. Την με αριθμό 113/1986 εγκύκλιο και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 28 παράγραφος 3.

 

7. την με αριθμό 30628/2903/1976 απόφαση Αναπληρωτή Νομάρχη (ΦΕΚ 311/Δ/1976) περί καθορισμού ορίων του οικισμού Αγίου Στεφάνου Αττικής νομίμως προϋφιστάμενου τους έτους 1923.

 

8. Την με αριθμό 102/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Στεφάνου.

 

9. Την από 02-04-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (συνεδρία 12η, πράξη 1η), αποφασίζουμε:

 

Οι υπό ανέγερση νέες οικοδομές ανεξάρτητα από το εμβαδόν της ιδιοκτησίας να τοποθετούνται 4 μέτρα τουλάχιστον από το όριο της ιδιοκτησίας που έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.

 

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καπανδρίτι, 15-04-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.