Απόφαση 37691/07

Απόφαση 37691/2007: Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 37691/2007: Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, (ΦΕΚ 1902/Β/2007), 14-09-2007.

 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 (ΦΕΚ 19/Α/1988) Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Την υπ' αριθμόν 16374/3696/1998 (ΦΕΚ 723/B/1998) υπουργική απόφαση, Έγκριση Προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές.

 

5. Την υπ' αριθμόν 9572/1845/2000 απόφαση (ΦΕΚ 209/Δ/2000) υπουργική απόφαση, Προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

6. Την υπ' αριθμόν ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005 (ΦΕΚ 1162/Β/2005) υπουργική απόφαση, Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 3316/2005.

 

7. Την αναγκαιότητα ενιαίας μεθοδολογίας εκπόνησης καθώς και ομοιομόρφου παρουσίασης των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 4881/2004 (ΦΕΚ 754/Β/2004) υπουργική απόφαση, Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Την αναγκαιότητα διάθεσης των απαιτουμένων σχετικών στοιχείων για τον ορθολογικό σχεδιασμό ώστε να αποφεύγεται η ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών γεωλογικά επισφαλών έως επικινδύνων με όλες τις δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς επίσης και για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη χρήση των γεωλογικών πόρων.

 

10. Την υπ' αριθμόν Πράξη 121 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (συνεδρία 22η/13-06-2007)

 

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια εκπόνησης των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

1. Στα πλαίσια εκπόνησης των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας. Η μελέτη αυτή εκπονείται σε δυο στάδια ως εξής:

 

α) Κατά την Α' Φάση της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης εκπονείται η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές που αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται σε κλίμακα 1:25.000 και γενικά στην ίδια κλίμακα που εκπονείται η Α' Φάση της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

β) Κατά την Β1' Φάση της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, εκπονείται η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές που αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται σε κλίμακα 1:5.000 και γενικά στην ίδια κλίμακα που εκπονείται η Β' Φάση της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

2. α) Η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας εκπονείται παράλληλα με τη μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

O χρόνος εκπόνησης και έγκρισης της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας καθορίζεται σαν πρώτο στάδιο μέσα στη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

β) Οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας εκπονούνται από μελετητικά γραφεία που κατέχουν πτυχίο στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές – Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες) του Μητρώου μελετητών Δημοσίων Έργων.

 

γ) Για τις αμοιβές των γεωλογικών μελετών και εργασιών των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης εφαρμόζονται όσα ορίζονται στη ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1162/Β/2005), όπως ισχύει:

 

Για τον υπολογισμό της αμοιβής του χάρτη (εδάφιο V2-Α), Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής και Πληροφόρησης, ο οποίος προέρχεται από την προσαρμογή υφιστάμενων γεωλογικών χαρτογραφήσεων με βάση και τις παρατηρήσεις από την έρευνα πεδίου, επειδή έχει προηγηθεί ο γεωλογικός χάρτης, εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.4, Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες.
Για τη σύνταξη του Χάρτη Κατ' Αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας (εδάφιο V2-Β), επειδή έχει προηγηθεί ο Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής και Πληροφόρησης, εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.4, Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες.
Για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης (παράγραφος V1) εφαρμόζεται άρθρο ΓΛΕ.23 δ Τεχνική Έκθεση
Σε επιλεγμένες θέσεις όπου η κατάσταση είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό, γίνεται επί τόπου έρευνα. Για την αμοιβή της έρευνας αυτής εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.10 της παραπάνω απόφασης, με την παρατήρηση ότι ο ελάχιστος αριθμός θέσεων είναι Ν=20.
Για οποιεσδήποτε άλλες γεωλογικές εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν μετά από απόφαση και εντολή του Εργοδότη καθώς και γνώμη της αρμόδιας για την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας υπηρεσίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στη ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1162/Β/2005).

 

δ) Για τις αμοιβές των γεωλογικών μελετών και εργασιών της Β1 φάσης εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην 16374/3696/1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 723/Β/1998) και γενικότερα στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

ε) Οι προκαταρκτικές μελέτες Α' φάσης και οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας της Β1 φάσης υποβάλλονται για έλεγχο και θεωρούνται από την Υπηρεσία ή το Φορέα που είναι αρμόδιοι για την έγκριση των αντιστοίχων πολεοδομικών σχεδίων. Οι μελέτες εγκρίνονται με την ίδια πράξη που εγκρίνονται τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια - Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, οπότε εκδίδεται και γνωμάτευση για την καταλληλότητα για δόμηση της προς πολεοδόμηση περιοχής.

 

στ) Οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης θεωρούνται από υπάλληλο ειδικότητας που κατά το νόμο έχει το δικαίωμα της σύνταξης γεωλογικών μελετών, της Υπηρεσίας ή του Φορέα που είναι αρμόδιοι για τη θεώρηση των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι αντίστοιχης ειδικότητας στις υπηρεσίες, οι μελέτες αυτές διαβιβάζονται σε άλλες υπηρεσίες (που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό) για θεώρηση. Όταν αρμόδιες είναι οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τότε οι γεωλογικές μελέτες θεωρούνται από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. που είναι αρμόδια για τους γεωλογικούς χάρτες και τις μελέτες.

 

ζ) Για τις μελέτες που έχουν ήδη ανατεθεί, ο εργοδότης αποφασίζει εάν θα συνταχθεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην Β1 φάση.

 

Γενικά, ισχύουν οι εξής μεταβατικές διατάξεις:

 

i) Στις μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης που βρίσκονται σε εξέλιξη και στη σύνθεση της μελετητικής ομάδας δεν έχει περιληφθεί μελετητής ή γραφείο μελετών κατηγορίας 20, πρέπει, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, είτε να συμπληρωθεί η μελετητική ομάδα, είτε να γίνει ξεχωριστή διαδικασία ανάθεσης με το γεωλογικό αντικείμενο.

 

ii) Για όσες μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης βρίσκονται σε εξέλιξη, στη σύνθεση της μελετητικής ομάδας έχει περιληφθεί μελετητής ή γραφείο μελετών, κατηγορίας 20 και το γεωλογικό αντικείμενο εκπονείται με βάση τις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/2000), ισχύουν οι παρούσες προδιαγραφές για την προκαταρκτική μελέτη.

 

iii) Οι μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης που βρίσκονται σε εξέλιξη, στη σύνθεση της μελετητικής ομάδας έχει περιληφθεί μελετητής ή γραφείο μελετών με πτυχίο κατηγορίας 20 και το γεωλογικό αντικείμενο εκπονείται με βάση τις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης 16374/3696/1998 (ΦΕΚ 723/Β/1998), συνεχίζουν ως έχουν.

 

Παράρτημα Ι: Προδιαγραφές εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

Παράρτημα ΙΙ: Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Β1 Φάση)

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-09-2007

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.