Απόφαση 3902/93

Απόφαση ΤΠ/3902/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης παραλιακού τμήματος οικισμού Αυλάκια Κοινότητας Βουρλιωτών νομού Σάμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/3902/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης παραλιακού τμήματος οικισμού Αυλάκια Κοινότητας Βουρλιωτών νομού Σάμου, (ΦΕΚ 1430/Δ/1993), 09-12-1993.

 

Ο Νομάρχης Σάμου

 

Έχοντας υπόψη.

 

1. Το νόμο 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης σε συνδυασμό με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970, το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 712/1970, το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 950/1972, το νόμο [Ν] 291/1973.

 

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 75724/1151/1983 απόφαση Υπουργών Προεδρίας Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος περί Κωδικοποίησης τροποποίησης και συμπλήρωσης συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

4. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) με θέμα Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της Χώρας με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

5. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με θέμα Τρόπος καθορισμού των ορίων των οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

6. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλης κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) με θέμα Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΠ/375/1986 απόφαση Νομάρχη Σάμου με την οποία καθορίσθηκαν το όρια του οικισμού Αυλάκια Κοινότητας Βουρλιωτών νομού Σάμου (ΦΕΚ 290/Δ/1986).

 

9. Την με αριθμό 39/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουρλιωτών με την οποία τούτο ενέκρινε την Πολεοδομική Μελέτη του παραλιακού τμήματος του οικισμού Αυλάκια Κοινότητας Βουρλιωτών νομού Σάμου το οποίο τμήμα βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού όπως καθορίστηκαν με την αριθμό πρωτοκόλλου ΤΠ/375/1986 απόφαση Νομάρχη Σάμου.

 

10. Την γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος η οποία διατυπώθηκε στην πράξη του με αριθμό 8/4ο/1993 με την οποία τούτο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης του παραλιακού τμήματος του Οικισμού Αυλάκια Κοινότητας Βουρλιωτών νομού Σάμου και επί των όρων δόμησης.

 

11. Τα στοιχεία τήρησης της νόμιμης διαδικασίας του άρθρου 4 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την Πολεοδομική Μελέτη δηλαδή:

 

α) Το Πολεοδομικό Σχέδιο όπως αυτό φαίνεται στους χάρτες.

 

β) Τον Πολεοδομικό Κανονισμό της περιοχής για την οποία εγκρίνεται το σχέδιο πόλης που έχει ως εξής:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως αυτές καθορίζονται στο από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Τα οικόπεδα για να είναι άρτια θα πρέπει να έχουν κατά κανόνα:

 

Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 12 m σε κοινοτικό δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο.
Κατά παρέκκλιση: Ελάχιστο πρόσωπο 5 m εφόσον προϋπάρχει της 03-05-1985 και εφόσον εγγράφεται κτίριο ελάχιστης πλευράς 5 m και ελάχιστου εμβαδού 50 m2.
Σύστημα δόμησης: σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό κανονισμό.
Ποσοστό κάλυψης: Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε ποσοστό 70% της επιφανείας τους.
Συντελεστής δόμησης:

 

α) Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων με συντελεστή δόμησης που κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

 

Για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.6.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.6.
Για το πέραν των 300 m2 τμήμα επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.4.

 

Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται:

 

β)1) Για τμήμα οικοπέδου το οποίο έχει χαρακτηρισθεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφέλειας επιφανείας πέραν των 300 m2 συντελεστής δόμησης 0.8 χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

β)2) Για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης ο συντελεστής δόμησης ορίζεται για το πέραν των 300 m2 και μέχρι 2000 m2 τμήμα του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.6.

 

Για πέραν των 2000 m2 και μέχρι 4000 m2 τμήμα του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.5.
Για πέραν των 4000 m2 τμήμα του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.40.

 

Και στις περιπτώσεις αυτές τα κτίρια ανεγείρονται χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια.

 

Σύστημα δόμησης:

 

Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση τουλάχιστον Δ < 3 m 10.10 * H m.

 

Η απόσταση μεταξύ ανεξαρτήτων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε Δ < 3,00 m 10.10 * Η m. τουλάχιστον.

 

Επιτρεπόμενοι όροι:

 

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ορίζεται σε 2.

 

Μέγιστο ύψος κτιρίων:

 

α) Το μέγιστο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m. Σε βάρος 4 m από την προς την θάλασσα ρυμοτομική γραμμή το ύψος των κτιρίων να μην υπερβαίνει τα 6.5 m μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.

 

β) Το μέγιστο ύψος κτιρίων σε κάθε όψη τους μετράται από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

γ) Επιβάλλεται κατασκευή στέγης με ύψος μέχρι 2 m υπεράνω του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους.

 

δ) Κατά τα άλλα ισχύουν τα του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985). Απαγορεύεται η κατασκευή περιφραγμάτων καθώς και κατασκευών που θα εμποδίζουν την προσπέλαση.

 

Απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ως προς την σύνθεση των όγκων την διάταξη των κτιρίων και τα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων καθώς και κάθε κατασκευής.

 

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα σχεδιαγράμματα.

 

a.3902.93

 

Σάμος, 25-11-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.