Απόφαση 396/90

Απόφαση 396/89/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης εντός ορίων και επέκτασης του οικισμού παραλίας Διονυσίου νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 396/89/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης εντός ορίων και επέκτασης του οικισμού παραλίας Διονυσίου νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 311/Δ/1990), 18-06-1990.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε.

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους.

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 4/Α/1968) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Τον νόμο 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

7. Την οίκοθεν 56139/1990 απόφαση του Νομάρχου Χαλκιδικής Διόρθωση τροποποίηση ορίων του οικισμού Παραλίας Διονυσίου (ΦΕΚ 157/Δ/1990).

 

8. Τις 42/1989 και 7/1990 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Διονυσίου.

 

9. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην υπ' αριθμόν 3 συνεδρίαση στις 11-04-1990 (θέμα 6ο), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τη Πολεοδομική Μελέτη, εντός των ορίων και επέκτασης του οικισμού Παραλίας Διονυσίου κάτω των 2.000 κατοίκων όπως φαίνεται στο συνημμένο της απόφασης αυτής, ορισμένο σχέδιο σε 1 πινακίδα σε κλίμακα 1:2000 ως εξής:

 

1. α) Αρτιότητα οικοπέδου 500 m2 πρόσωπο 10 m.

 

β) Ειδικά στα οικοδομικά τετράγωνα 29Β, 30, 31, 32Α, 33, 34, 35Α και 36Β η αρτιότητα είναι 250 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με οποιοδήποτε εμβαδόν την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης αν μέσα σ' αυτά εγγράφεται κτίσμα εμβαδού 25 m2 και ελάχιστης πλευράς 4 m.

 

2. Ο συντελεστής κάλυψης ορίζεται σε 0.4.

 

3. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.4.

 

4. Μέγιστος αριθμός οροφών 2.

 

5. Ανώτατο ύψος 7.5 m πάνω από το οποίο επιτρέπεται μόνο κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2 m.

 

6. Απαγορεύεται η πυλωτή κατασκευή.

 

7. Επιβάλλεται πρόβλεψη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτου ανά 100 m2 οικοδομής εντός του οικοπέδου.

 

8. Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Τα κτίρια όταν δεν εφάπτονται στα πλάγια και πίσω όρια των οικοπέδων ή μεταξύ τους, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2.5 m.

 

Το χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα 1 πινακίδα σε κλίμακα 1:2000 θα τοιχοκολληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής ειδικής στο διάγραμμα της υπηρεσίας επί 20 μέρες αμέσως μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 21-05-1990

 

Η Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε τροποποίηση με την υπ' αριθμόν 1140/1991 απόφαση (ΦΕΚ 445/Δ/1991), με την υπ' αριθμόν 1428/1991 απόφαση (ΦΕΚ 2/Δ/1992).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/1013/1994 απόφαση (ΦΕΚ 64/Δ/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.