Απόφαση 39730/17

Απόφαση 39730/2017: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σπάρτης με σημειακές - εντοπισμένες παρεμβάσεις, για τον καθορισμό χώρων Διοίκησης και Πολιτισμού στην περιοχή του λόφου Ξενία, Κέντρου Υγείας στην περιοχή Πλατανιστά και Εκπαίδευσης στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 130 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 39730/2017: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σπάρτης με σημειακές - εντοπισμένες παρεμβάσεις, για τον καθορισμό χώρων Διοίκησης και Πολιτισμού στην περιοχή του λόφου Ξενία, Κέντρου Υγείας στην περιοχή Πλατανιστά και Εκπαίδευσης στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 130 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης, (ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/2017), 02-11-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παράγραφος 3)β του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη ως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 13 (Μεταβατικές διατάξεις).

 

10. Τα οριζόμενα στο από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

11. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 38525/2014 και οίκοθεν 2075/2015 εγκυκλίους διαταγές της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

 

12. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 53864/1538/24-06-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 3319/79/20-01-2016 (ορθή επανάληψη της 16-03-2016) απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 31236/968/11-04-2016 όμοια απόφαση για τη Συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του νόμου 4030/2011 (ΑΔΑ:7ΖΧΡΟΡ1Φ-ΜΦ1)

 

13. Την υπ' αριθμόν 15870/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) υπουργική απόφαση Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 25563/08-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Σπάρτης, με το οποίο αιτείται η υπόψη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σπάρτης με συνημμένους χάρτες, τεχνική έκθεση και φάκελο δικαιολογητικών.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΔΥ8/ΓΠ/93023/01-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Υγείας.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 41330/05-11-2014 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης.

 

17. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Γ3Α/ΓΠ/97539/29-12-2014 απόφαση Υπουργού Υγείας.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28/08-01-2015 έγγραφο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19990/08-07-2016 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης.

 

20. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 23060/09-08-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Σπάρτης προς τη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης.

 

21. Την υπ' αριθμόν 104/2016 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών Δήμου Σπάρτης (ΑΔΑ: 66ΒΑΩ1Ν-Ξ2Ζ).

 

22. Την υπ' αριθμόν 33/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σπάρτης (ΑΔΑ: 7Μ0ΟΩ1Ν-Υ5Σ).

 

23. Την υπ' αριθμόν 307/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης (ΑΔΑ: 6Ψ2ΨΩ1Ν-77Ι).

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 21964/28-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Σπάρτης προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.3.1/4665/29-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 201474/28218/04-08-2016 (Ορθή Επανάληψη ως προς την χρονολογία) έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4701/1098/05-08-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

 

28. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ12-ε/2997/01-08-2016 και ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ12-β/3008/11-08-2016 έγγραφα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίου.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 120110/30-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

 

30. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/79378/1465 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/2011) χαρακτηρισμού ως μνημείου του κελύφους του ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ, που βρίσκεται στο Δήμο Σπάρτης (Ν. Λακωνίας).

 

31. Την υπ' αριθμόν 58041/2358/1985 απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων- (ΦΕΚ 471/Δ/1985) Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Σπάρτης (Λακωνίας) και τα αντίστοιχα εγκεκριμένα διαγράμματα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των χρήσεων γης που την συνοδεύουν.

 

32. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1249/2005 (ΦΕΚ 514/Δ/2005) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σπάρτης και τα διαγράμματα που την συνοδεύουν.

 

33. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 48972/1443/2014 (ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σπάρτης και τα διαγράμματα που την συνοδεύουν.

 

34. Το με αριθμό 400/21-11-2012 Απόσπασμα Πρακτικού (Θέμα 9ο) του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η μεταγραφή της μεταβίβασης στο Δήμο Σπάρτης της κυριότητας του ακινήτου Ξενία Σπάρτης (τόμος μεταγραφών 270, αριθμός μεταγραφής 330, ημερομηνία μεταγραφής 24-04-2013).

 

35. Η τεχνική έκθεση και τα διαγράμματα θεσμοθετημένων και προτεινόμενων χρήσεων γης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Σπάρτης.

 

36. Το γεγονός ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις είναι σημειακές και εντοπισμένες, δεν επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της πόλης, ούτε και στις γενικές κατευθύνσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, δεν μεταβάλλουν το ισοζύγιο των απαιτούμενων εκτάσεων για κοινωνικές υποδομές ενώ η επιδιωκόμενη αναδιάταξη των κοινωφελών αποσκοπεί στην ανάπτυξη της πόλης και στην πολεοδομική αποκατάσταση κοινωφελών χώρων (Γυμνάσιο - Λύκειο) που έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν σε θέσεις μη προβλεπόμενες εκ του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

37. Το γεγονός ότι η προωθούμενη ρύθμιση είναι προϋπόθεση για τις εν συνεχεία απαιτούμενες τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου, με σκοπό την υλοποίηση κοινωφελών έργων για την πόλη της Σπάρτης, δηλαδή την Βιοκλιματική αναβάθμιση του Ξενία Σπάρτης και την μετατροπή του σε κέντρο Διοικητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων καθώς και για την κατασκευή Κτιρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

38. Την υπ' αριθμόν 145192/04-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

 

39. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, υπέρ της εν θέματι τροποποίησης του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σπάρτης πρακτικό 3/2016 - Θέμα 2ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης, όπως αυτή διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το υπ' αριθμόν 59/15-02-2017 έγγραφο του Συμβουλίου (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου 39730/20-02-2017), αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σπάρτης (58041/2358/1985 (ΦΕΚ 471/Δ/1985) υπουργική απόφαση) ως εξής:

 

(α) Αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης Κέντρο Υγείας στον λόφο του Ξενία Σπάρτης, σε χώρο Διοίκησης και Πολιτισμού.

 

(β) Αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης Εκπαίδευση στην περιοχή Πλατανιστά του οικοδομικού τετραγώνου 416 σε χώρο Υγείας - Περίθαλψης, με σκοπό να φιλοξενήσει το Κέντρο Υγείας που μεταφέρεται από την προηγούμενη θέση που καταργείται με την παραπάνω ρύθμιση.

 

(γ) Καθορισμός χρήσης Εκπαίδευση σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 130 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Σπάρτης, στο οποίο σήμερα λειτουργεί το 4ο Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο Σπάρτης.

 

Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.39730.17

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο Διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 04-08-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.