Απόφαση 400/86

Απόφαση 400/110/1986: Σύσταση Πολεοδομικού Γραφείου Αλεξάνδρειας και τροποποίηση ορίων αρμοδιότητας στο νομό Ημαθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 400/110/1986: Σύσταση Πολεοδομικού Γραφείου Αλεξάνδρειας και τροποποίηση ορίων αρμοδιότητας στο νομό Ημαθίας, (ΦΕΚ 106/Β/1986), 14-03-1986.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1256/1982 για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13979/233/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Σύσταση Πολεοδομικών Γραφείων κ.λ.π.

 

3. Την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 147/1980 (ΦΕΚ 41/Α/1980) προβλεπομένων Γραφείων Μηχανικού τα οποία μετονομάζονται σε Πολεοδομικά Γραφεία.

 

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5/1986 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομού Ημαθίας περί Ίδρυσης Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών στην Αλεξάνδρεια όπου αναφέρεται η με αριθμό 7/1985 (θέμα 6ο) πράξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομού Ημαθίας που αποφασίζεται η ίδρυση Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών στην Αλεξάνδρεια.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης υπ' αριθμόν 8257/1985 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης Μιλτιάδη Παπαϊωάννου (ΦΕΚ 492/Β/1985), αποφασίζουμε:

 

Συνιστάται στη Νομαρχία Ημαθίας Πολεοδομικό Γραφείο Αλεξάνδρειας με έδρα την Αλεξάνδρεια και κατά τόπο αρμοδιότητα που ορίζεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας και τις Κοινότητες Αγκαθιάς, Αράχου, Βρυσακίου, Επισκοπής, Καμποχωρίου, Κεφαλοχωρίου, Κλειδίου, Κορυφής, Κυψέλης, Λειανοβεργίου, Λουτρού, Νεοχωρίου, Νησίου Πλατάνου, Πλατυού, Πρασινάδας, Προδρόμου και Τρικάλων.

 

Το Πολεοδομικό Γραφείο Αλεξάνδρειας αποτελεί υπηρεσία του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Ημαθίας και έχει αρμοδιότητα στην εφαρμογή της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

Ο Προϊστάμενος του Πολεοδομικού Γραφείου Αλεξάνδρειας ασκεί τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3200/1955.

 

Διαδικασίες που έχουν αρχίσει και εκκρεμούν την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσας, συνεχίζονται και τελειώνουν από την ίδια πολεοδομική υπηρεσία που άρχισαν.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-01-1986

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.